ОПРЕДЕЛЕНИЕ 162

гр. Варна,   21.03. 2018г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                           МАРИЯ МАРИНОВА          

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 93/18г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от „С.-К.” АД, гр. Нови пазар, подписана от адв. Хр. Н. от АК-Разград в качеството му на пълномощник на дружеството, против определение № 431/07.12.17г. по в.гр.д. № 306/17г. на ОС-Шумен, с което е оставена без разглеждане подадената от дружеството в качеството му на взискател по изп.д. № …… по описа на ЧСИ Я. Б., рег. № … на НК, с район на действие – ШОС, жалба с вх. № 04243/04.10.17г. против издаденото Постановление от 27.07.17г., с което на осн. чл. 433, ал. 1, т. 4 от ГПК посоченото изпълнително дело е било прекратено. Счита се, че определението е незаконосъобразно, тъй като неправилно е прието от съда, че жалбата на дружеството е била подадена на 04.10.17г., тъй като същата е подадена чрез ТП „Български пощи” на 02.10.17г. с препоръчано писмо с баркод PS97300009JRJ и на осн. чл. 62, ал. 2 от ГПК срокът за обжалване на Постановлението за прекратяване на изпълнителното дело не е пропуснат. Претендира се отмяна на обжалваното определение и връщане на делото на ШОС за произнасяне по същество.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна.

Частната жалба е депозирана в срок от страна с правен интерес от обжалването и при наличието на надлежна представителна власт /в тази връзка жалбоподателят е изпълнил в срок дадените му от настоящия съд указания с определение № 129/07.03.18г., представяйки с молба вх. № 1666/20.03.18г. заявление от управителя на дружеството, с което са потвърдени действията на адв. Хр. Н. по подаване на частната жалба пред настоящата инстанция, както и нарочно пълномощно/, поради което е допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

Производството по в.гр.д. № 306/17г. на ШОС е било образувано по жалба с вх. № 04243/04.10.17г., подадена от „С.-К.” АД, гр. Нови пазар, в качеството му на взискател по изп.д. № ….. по описа на ЧСИ Я. Б., рег. № … на НК, с район на действие – ШОС, против издаденото Постановление от 27.07.17г., с което на осн. чл. 433, ал. 1, т. 4 от ГПК посоченото изпълнително дело е било прекратено. Окръжният съд е приел, че жалбата е просрочена, тъй като съобщението за прекратяване на изпълнителното производство е било връчено на представител на жалбоподателя на 25.09.17г. и срокът е изтекъл на 02.10.17г., а жалбата е подадена на 04.10.17г.

Видно обаче от представените пред настоящата инстанция доказателства /с частната жалба – заверено копие на известие за доставяне на препоръчана пратка с идентификационен код PS97300009JRJ и с молбата с вх. № 1666/20.03.18г. – заверено от ЧСИ Я. Б.копие на пощенския плик на получената пощенска пратка със същия ид. код PS97300009JRJ/, че жалбата на „С.-К.” АД, гр. Нови пазар, насочена против Постановлението за прекратяване на изпълнителното дело, е изпратена по пощата на 02.10.17г. От представеното с молбата от 20.03.18г. заверено от ЧСИ Я. Б. копие на входящия му регистър се установява, че за дата 04.10.17г. няма регистрирана друга жалба от „С.-К.” АД, гр. Нови пазар и по друго изпълнително дело.

Горното обуславя извода, че депозираната от дружеството-взискател по изпълнителното дело жалба против Постановление от 27.07.17г. за прекратяване на изпълнителното дело на осн. чл. 433, ал. 1, т. 4 от ГПК, е в срок  - съобщението за този акт на ЧСИ е връчено на процесуалния представител на дружеството на 25.09.17г. – л. 78 от изп.д., а жалбата е изпратена по пощата в срока по чл. 436, ал. 1 от ГПК на 02.10.17г., с което на осн. чл. 62, ал. 2 от ГПК не се смята за пропуснат.

Обжалваното определение следва да се отмени и делото да се върне на ШОС за произнасяне по подадената от дружеството жалба против посоченото постановление. 

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 431/07.12.17г. по в.гр.д. № 306/17г. на ОС-Шумен, с което е оставена без разглеждане подадената от „С.-К.” АД, гр. Нови пазар в качеството му на взискател по изп.д. № ……. по описа на ЧСИ Я.Б., рег. № … на НК, с район на действие – ШОС, жалба с вх. № 04243/04.10.17г. против издаденото Постановление от 27.07.17г., с което на осн. чл. 433, ал. 1, т. 4 от ГПК посоченото изпълнително дело е било прекратено, И ВРЪЩА делото на ШОС за произнасяне по съществото на жалбата.

Определението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: