ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

164/26.02.2015

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 26.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 94/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от „Енерго-про продажби” АД гр.Варна срещу определение № 790/27.10.2014 год по гр.д. № 67/2014 год на Окръжен съд Добрич, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено като родово подсъдно на Районен съд Добрич. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се излагат доводи, че предмет на иска с правно осн. чл. 45, респ. чл. 49 от ЗЗД е обезщетение за вредите, настъпили в резултат от действията на ответниците чрез злоупотреба с права. Позовавайки се на разпоредбата на чл. 53 от ЗЗД, съгласно която когато вредите са причинени от неколцина, те отговарят солидарно, частният жалбоподател поддържа, че е предявен един иск за обезщетяване на вредите с цена над 25 000 лв.

В постъпилите отговори ответниците изразяват становище за неоснователност на частната жалба и молят за потвърждаване на определението. В случай, че жалбата бъде уважена възразяват срещу присъждане на разноски в полза на частния жалбоподател, а в условията на евентуалност твърдят, че същото е прекомерно и молят да бъде редуцирано до размер на 1132,38лв.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

С исковата молба са предявени при условията на обективно и субективно съединяване искове с правно осн. 124 от ГПК във вр. с чл. 26 от ЗЗД за прогласяване нищожността на договори за цесия, и с правно осн. чл. 45, респ. чл. 49 от ЗЗД във вр. с чл. 53 от ЗЗД за солидарното осъждане на ответниците да заплатят обезщетение за вреди, причинени в резултат от злоупотреба с права. Вредите представляват такси и разноски по всяко едно от изпълнителните дела, образувани за събиране на части от вземането по нищожните договори за цесия. Твърдението на ищеца е, че ответниците като свързани лица чрез формално позволения от закона способ – сключване на договори за цесия, са раздробили основното задължение на малки части, за чието събиране са образувани отделни изпълнителни дела и по този начин е причинена вредата, изразяваща се в начисляване на такси и разноски в общ размер, надхвърлящ в пъти размера на дълга. Искът за прогласяване нищожността на цесиите е обуславящ по отношение исковете за вреди, в какъвто смисъл е и определение № 644/02.10.2014 год по в.ч.т.д. № 527/2014 год на Апелативен съд, т.о., с което е отменено предходно определение на Окръжен съд Добрич за прекратяване и изпращане на делото на Районен съд Добрич. Настоящото определение, постановено след връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия, е мотивирано с преценката на съда, че всеки от предявените искове е с цена под 25000 лв и е подсъден на районен съд като първа инстанция.

Тази извод е незаконосъобразен.

Правното основание на исковете, определено въз основа на твърденията на ищеца, е деликт, осъществен от ответниците при условията на чл. 45 от ЗЗД, респ. чл. 49 ЗЗД по отношение на юридическите лица, за обезщетяване на вредите, причинени от техни противоправни действия, в размер на начислените и платени от ищеца такси и разноски по образуваните пет изпълнителни дела. Размерът на вземането за вреди по всяко едно изпълнително дело определя и цената на всеки от предявените искове, като по три от тях тя надхвърля 25 000 лв. Налице е връзка между отделните искове, включително и тези с цена под 25000 лв, както и исковете с правно осн. чл. 124 ал.1 от ГПК във вр. с чл. 26 от ЗЗД, което налага тяхното разглеждане в общо производство на осн. чл. 104 т.4 от ГПК.

Ето защо определението на Окръжен съд Добрич за прекратяване на производството и изпращане на делото за разглеждане от Районен съд Добрич се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

С оглед изхода на спора и на осн. чл. 78 ал.1 от ГПК в полза на частния жалбоподател се присъждат разноските за настоящото производство в размер на 1360 лв съгласно представения списък, придружен от договор за правна защита и съдействие, фактура и платежно нареждане. Неоснователно е възражението за прекомерност, направено от ответниците, според които минималният размер на адвокатското възнаграждение съгласно Наредба № 1 е 1132 лв.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ определение № 790/27.10.2014 год по гр.д. № 67/2014 год на Окръжен съд Добрич, с което производството по делото е прекратено и същото е изпратено като родово подсъдно на Районен съд Добрич.

ОСЪЖДА „АВАТАР ЪФ ДЖЪСТИС” ООД, ЕИК 201942612, ”ДЕФЕНДЪР ЪФ ФЕЙТ” ООД, ЕИК 201949012, ”ГАРДИЪН ЪФ ТРУТ” ООД, ЕИК 201949069, ”ПРЪТЕКТ ДИ ИНСЪНЪНТ”ООД, ЕИК201949208, ”РЕБЪЛ АКТ” ООД, ЕИК 201975014, ”АНТИМОНОПОЛ” ООД, ЕИК 202534446, ”АНТИКАРТЕЛ” ООД, ЕИК 202534396, ”ОБЕДИНЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ СРЕЩУ МОНОПОЛА” ООД, ЕИК 202551157, ”АГЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА” ООД, ЕИК202535516, ”ЮЗЪР ФРЕНДЛИ” ООД, ЕИК 202535765, ”БОРО БЪКС 1” ООД, ЕИК 202795275, ”БОРО БЪКС 2” ООД, ЕИК 202798150, ”БИ ПРИВИЛИДЖТ 1” ООД, ЕИК 202795624, ”БИ ПРИВИЛИДЖТ 2” ООД, ЕИК 202797881, ”ВАЙС СЪРВИСИС 1” ООД, ЕИК 202794999, ”ВАЙС СЪРВИСИС 2” ООД, ЕИК 202797917, ”М ВЕНЧЪРС 1” ООД, ЕИК 202796110,”М ВЕНЧЪРС 2” ООД, ЕИК 202797956, ”ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 1” ООД, ЕИК 202794629, ”ВАЛЕНТИНА КЪЛЕКШЪН 2” ООД, ЕИК 202797027, ”ЕН ЕН РИКАВЪРИ 1” ООД, ЕИК 202796078, ”ЕН ЕН РИКАВЪРИ 2”, ЕИК 202797205, ”ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 1” ООД, ЕИК 202794579, ”ДЖИ КЕЙ ЛИМИТИД 2” ООД, ЕИК 202796879, ”ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 1” ООД, ЕИК 202794604,”ЕН ПИ АЙ КЕПИТЪЛ 2” ООД, ЕИК 202797034, „ЮНИК ФИНАНС 1” ООД, ЕИК 202794522, ”ЮНИК ФИНАНС 2” ООД, ЕИК 202797828, ”РОС ВЕНДИНГ 1” ООД, ЕИК 202796103, ”РОС ВЕНДИНГ 2” ООД, ЕИК 202797431, ЧСИ Й.И.Ц. с рег№ 784 в КЧСИ с район на действие Софийски окръжен съд и Й.Й.Н. ЕГН **********, с постоянен адрес *** да заплатят на „ЕНЕРГО – ПРО ПРОДАЖБИ” АД Варна сумата 1360 лв разноски в настоящото производство.

ВРЪЩА делото са Окръжен съд Добрич за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението на подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.