ОПРЕДЕЛЕНИЕ 124

гр. Варна,18.02.2016г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА                                                                                                                         ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 94/16г., намира следното:

            Производството е образувано по частна жалба, подадена от С.К.И. от гр. Варна чрез адв. П. С. *** против определение177/15.01.16г. по гр.д. № 2240/15г. на ВОС, с което е оставено без уважение искането му за привличане на третото лице Д.С.С., на осн. чл. 220 от ГПК. Излага се, че правният интерес от привличането произтича от сключения договор за продажба по НА № 72, т. І, рег. № 1049, дело № 47/2015г., чрез който Д. М.. И. е придобила имота от Д.С.С. в СИО със С.К.И.. Претендира се отмяна на обжалваното определение и допускане привличането на Д.С.С. като трето лице-помагач.

            В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от ищеца по делото и единствена насрещна страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Предявените от З.А.П., действаща чрез настойника си К.А.П. искове против Д. М. И. и С.К.И. и против Д. Г. Д. и М. К. Д. са с правно основание чл. 108 от ЗС за предаване владението върху подробно описани апартамент и гараж в гр. Варна, основани на твърдението за придобиването им от ищцата чрез договор за покупко-продажба от 2007г. Обуславящо основателността на ревандикационните искове е решението по предявения по същото дело първи иск от ищцата З.А.П., действаща чрез настойника си К.А.П. против Д.С.С. по чл. 31, ал. 1 от ЗЗД – за унищожаване на договор за покупко-продажба, оформен с НА № 185/2014г., вписан в СВ на 29.10.14г., с който описаните имоти са били продадени от ищцата на този ответник, а последният е продал имотите на посочените ответници по ревандикационните искове с договор, оформен с НА № 72, т. І, рег. № 1049, дело № 47/2015г. Последната продажба е сключена в полза на трето лице като купувачката Д.. Г. Д. е купила имотите от Д.С. в полза на дъщеря си – бенефициера Д.М. И., като продавачът С. е заявил, че запазва правото на ползване на имотите за Д. Д.

Привличането на трето лице е обусловено от наличието на правен интерес за страната, която иска привличането. Интересът се състои от постановеното в чл. 223 от ГПК действие на решението по отношение на третото лице. Интерес е налице в случай, че страната, искаща привличането има регресни права против третото лице, спрямо които правата, предмет на първоначалния иск са преюдициални, т.е. да са в причинна връзка. Следователно правният интерес се определя от материалноправните отношения между привличащия и привлечения, които позволяват при неблагоприятно решение по главния иск, първият да предяви иск против втория, в който процес, по силата на чл. 223, ал. 2 от ГПК третото лице ще бъде подчинено на мотивите на постановеното решение.

Посоченото от ответника И. в молбата му до ВОС и поддържано в частната жалба, че евентуалните му права против Д.С. произтичат от сключения от съпругата му До. И. като бенефициер договор за продажба, с който са придобити имотите в СИО, не обосновава наличието на правен интерес. Между С.К. и Д.С. липсва материално правоотношение. Процесуално легитимирана като ищец по иск за развалянето на договор е страната, която го е сключила, а процесуално легитимирани като ответници са насрещната страна по договора и лицата, които се ползват от него.

Постановеното определение е законосъобразно, поради което частната жалба против същото следва да се остави без уважение. Настоящото определение не подлежи на обжалване - така т. 9, б. „а” от ТР № 1/2013г., постановено на 09.12.13г. от ОСГТК на ВКС.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от С.К.И. от гр. Варна чрез адв. П. С. *** против определение177/15.01.16г. по гр.д. № 2240/15г. на ВОС, с което е оставено без уважение искането му за привличане на третото лице Д.С.С., на осн. чл. 220 от ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: