ОПРЕДЕЛЕНИЕ 148

гр. Варна,     20.02.2015г.

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА                                                                                                      ПЕТЯ ПЕТРОВА       

като разгледа докладваното от съдията Славов в. ч. гр. дело № 95/15г., намира следното:

Производството е образувано по частна жалба, подадена от Т.Р.Д. *** против разпореждане № 1840/27.11.14г. по гр.д. № 358/14г. на ДОС, ГО, с което е върната въззивна жалба от 03.11.14г., подадена от частния жалбоподател и от Геновева Тодорова Рачева против решение № 325/09.10.14г. по посоченото първоинстанционно дело. В частната жалба се излага, че поради работата, която извършва, на жалбоподателя се налага постоянно да пътува извън страната и в този период, в който е следвало да изпълни указанията на съда да внесе ДТ за въззивното обжалване, същият отново е отсъствал. По тази причина е възложил на сестра си да внесе дължимата ДТ, което тя е сторила в определения от съда срок – 24.11.14г. Поради незнание обаче, сестра му не е подала молба до съда, с която да приложи квитанцията. Отправеното искане е да се отмени разпореждането и да бъде даден ход на въззивната жалба.

В предвидения срок не е депозиран отговор на частната жалба от насрещната страна.

Частната жалба е подадена в срок, от страна с правен интерес и при удовлетворяване изискванията за нейната редовност, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна по следните съображения:

Действително на подалите въззивна жалба ответници по първоинстанционното дело е било указано от съда да представят доказателства за внесена ДТ в размер на 224.10лв. по сметка на АпС-Варна, посочвайки и какви са последиците от неизпълнението на това указание – така разпореждане № 1718/04.11.14г. Последното е връчено на жалбоподателите на 17.11.14г. и в дадения 1-седмичен срок, изтекъл на 24.11.14г., същите не са представили доказателства за внасяне на дължимата ДТ, поради което и правилно е постановено обжалваното разпореждане за връщане на въззивната им жалба.

Видно от подреденото преди въззивна жалба вх. № 7053/03.11.14г., приложена към първоинстанционното дело, платежно нареждане /най-вероятно представено с частната жалба на 08.12.14г. – така и от твърденията в частната жалба/, че на 24.11.14г. е внесена по сметка на ОС-Добрич сумата от 224.10лв. като ДТ по гр.д. № 358/14г. с вносител Т.Р.Д.. На практика, процесуалното действие за изправяне нередовностите на въззивната жалба чрез внасяне на дължимата ДТ е станало в указания срок, но страната не е изпълнила в цялост указанието на съда последният да бъде и уведомен. Този пропуск на страната обаче не може да обоснове извода, че не са отстранени в срок нередовностите на въззивната жалба, поради което обжалваното разпореждане следва да се отмени.

В настоящата хипотеза следва изрично да се посочи, че отмяната на разпореждането е по обективни причини – представянето на нови доказателства, което е станало едва с частната жалба, а не поради неправилно приложение на закона от страна на съда.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1840/27.11.14г. по гр.д. № 358/14г. на ДОС, И ВРЪЩА ДЕЛОТО на ОС-Добрич за администриране на въззивната жалба, като едновременно предприеме действия по служебно превеждане на внесената ДТ по сметката на Апелативен съд-Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: