О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

152/06.03.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 06. 03.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№96/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.И.Г., малолетен, действащ чрез своята майка и законен представител И.Т.Г., чрез процесуалния му предста -вител адв.Г.А. против определение №442/08.02.2019г., постановено по гр.д. №2469/18г. по описа на ВОС, гр.о., с което производството по делото е прекратено на осн. чл.130 от ГПК.В жалбата се твърди, че определение е неправилно като поста -новено в противоречие с материалния закон по изложените в същата подробни съоб- ражения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предявения иск.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№2469/18г. по описа на ВОС е образувано по предявения от А.И.Г., малолетен, действащ чрез своята майка и законен представител И.Т.Г., против Р. П., гражданин на Република Словакия, род. на ***г., в качеството му на наследник на Р. П., род. на ***г., поч. на 07.05.2017г., иск с пр.осн. чл.69 от СК, вр. чл. 72, ал.2 от СК за признаване за установено, че Радим Паторчев, род. на ***г., поч. на 07.05.2017г., е биологичен баща на детето А.И.Г., род. на ***г. с постановяване на съответната промяна в бащиното и фамилното име на детето.

За да прекрати производството първоинстанционният съд е приел, че предяве -ният от малолетното дете чрез неговия родител и законен представител иск за установяване на произхода му от наследодателя на ответника е недопустим, т.к. ищецът не разполага с правото да предявява този иск до навършване на своето пълнолетие, съответно ще го придобие при навършване на пълнолетие през 2026г. 

Обжалваното определение е неправилно предвид следното.

Видно от представеното удостоверение за раждане на А.И. Г.същият е с неустановен произход от бащата, т.е. налице е абсолютната процесуална предпоставка за допустимост на иска детето да не бъде с наличен произход от баща/чл.71 от СК/.Съгласно нормата на чл.69 от СК искът за устано -вяване на произход от бащата може да бъде предявен от детето до три години от навършване на пълнолетие.Съгласно разрешението, дадено в т.2 от ППВС №5/78г. от 21.02.1979г./прието при действието на СК от 1968г., съдържащ идентична уредба по отношение на условията и сроковете за предявяване на този иск/, правото на иск на детето не е ограничено от навършване на пълнолетие, като то разполага с правото да води този иск от раждането си/тогава действайки чрез своята майка и законен представител/ до три години от навършване на пълнолетие.Идентично раз -биране е застъпено и в мотивната част на ТР №4/2014 от 05.02.2015г. на ОСГК на ВКС, където е обоснована разликата по отношение на сроковете между иска с пр.осн. чл.62, ал.4 от СК, предявен от дете за оспорване на наличен произход от бащата, срокът за предявяване на който тече от навършване на пълнолетие, и иска с пр.осн. чл.69 от СК, предявен от дете с неустановен произход по бащата, като е прието, че за разлика от първия иск по втория е налице правен интерес за дете с неустановен произход по баща от предявяване на иск за установяване на бащинство от момента на раждането му, респект. от момента на отпадане на правните последици от установен произход.    

По изложените съображения съдът приема, че предявеният от малолетния ищец, който е с неустановен произход по баща, действащ чрез своята майка и законен представител, иск с пр.осн. чл.69 от СК за установяване на бащинство е допустим, предвид което неправилно с обжалваното определение производството по него е прекратено.Същото следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №442/08.02.2019г., постановено по гр.д. №2469/18г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроиз -водствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: