О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

127

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 24.02.2014 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 97/2014  по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

 Подадена е частна жалба от П.П.Т. от гр.Търговище срещу решение № 13/06.01.2014 год по в.гр.д. № 270/2013 год на Окръжен съд Търговище. Частният жалбоподател посочва, че съдът неправилно е определил сумата, която следва да му бъде разпределена след извършването на публичната продан, като от сумата 380,35 лв следва да се приспаднат разноските по описа в размер на 144,01 лв, респ. в негова полза бъде разпределена сума в размер на 5065,39 лв вместо определените от съда 4921,38 лв.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

При постановяване на решението си съдът е съобразил действителния размер на удържаната сума от пенсията на длъжника в размер на 3518,70 лв, както и извършеното прихващане с неиздължената част от задължението по втория изпълнителен лист в размер на 4441,91 лв. Посочените суми съвпадат с твърденията на жалбоподателя, и са възприети от решаващия състав. Те отговарят и на събраните по делото доказателства, поради което решението, с което е коригирано изготвеното от съдебния изпълнител разпределение, е правилно.

По отношение сумите, разпределени в полза на държавата – държавна такса по делбеното дело и данък по ЗМДТ съдът е изложил мотиви, които напълно се споделят от настоящия състав. Дължимата държавна такса по делбеното дело е определена с влязлото в сила решение, което е предмет на изпълнение и нейният размер е безспорен. Същото се отнася и до данъка върху продадените имоти. Правото на преференция по отношение неговия размер не може да бъде упражнено в рамките на изпълнителното производство, тъй като е от компетентността на данъчната администрация. Безспорно е също така, че се дължи и такса по изпълнението, определена на основание действащата тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК. Нейният размер е правилно определен от съда.

Останалите доводи на частния жалбоподател относно квотите, при които е следвало да се разпределят сумите, получени от продажбата на имотите, са неоснователни и неотносими към спора. Те са установени с влязлото в сила решениеза делба и не могат да се преразглеждат в стадия на изпълнителното производство.

Поради изложените мотиви настоящият състав намира, че постановеното решение е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 13/06.01.2014 год по в.гр.д. № 270/2013 год на Окръжен съд Търговище.

Определението не подлежи на обжалване на осн. чл. 463 ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: