О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №152

 

Гр. Варна, _25_.02.2016 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __25__ февруари през две хиляди и шестнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

                   ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 97 по описа за 2016 г.:

Производството е по реда на чл. 122  ГПК, образувано  след повдигане на СПОР за подсъдност от ВОС с определение № 428/15.02.2016 год. по гр.д. 3088/2015 год. на ВОС между ВОС и ВРС по искове за установяване на нищожност на дарение, образувани първоначално в гр.д. 10210/2015 год. на ВРС, 42-ри с-в, което с определение  от 06.11.2015 год. е прекратено в тази част и изпратено по подсъдност на ВОС.

За да се произнесе, ВАпС взе предвид следното:

Пред ВРС по гр.д. 10210/2015 год. са предявени искове от А.Г.Д., Д.А.Г. и Г.А.Г., и тримата от гр. Варна, срещу Р.В.Й., И.В.В., Г.В.Й., Д. С. Й., всички от гр. Варна, с правно основание чл. 26, ал.2 ЗЗД, за установяване нищожността на сделка с недвижим имот, оформена като дарение по нот.а. № 10/2000 год. на ВН Ж. К., извършено от родителите на наследодателката на ищците В. и Е. Георгиеви в полза на сина им Р.В.Й.; и впоследствие с поправка на нотариален акт, превърната в покупко-продажба. Твърди се нищожност и на сделката, и на извършената поправка, в първоначалната искова молба се претендира и извършване на делба на имота, в условията на евентуалност се иска възстановяване на запазената част от наследството на прехвърлителите на наследодателката на ищците.

РС Варна е разделил производствата по предявените искове, като е приел, че исковете за нищожност са родово подсъдни на ВОС, тъй като цената на иска по чл. 26 ЗЗД надхвърля 25000 лв., предвид данъчната оценка на имота, прекратил е производството по делото в тази му част и го е изпратил на ОС.

В ОС Варна е повдигната препирня за подсъдност, като е прието, че ищците имат интерес да искат установяване на нищожността на сделката само до размера на своя дял от наследството и исковете на всеки от тях са с цена под 25000 лв.

ВАпС намира, че е предявен иск за несъществуване на правна сделка, от няколко другари на страната на ищеца, като правният интерес от предявяване на иска е връщане на вещта в наследствената маса. Не е предявен конститутивен иск, а установителен такъв, поради което и правен интерес съществува от установяване на нищожността на цялата сделка, а не на някаква частична нищожност, съответстваща на дела на всеки ищец в наследството, както е приел ОС. Всеки от ищците е предявил иск за установяване на нищожността на цялата сделка, като цената на иска следва да се определи в размер на данъчната оценка на имота – чл. 69, т.4 вр. т.2 ГПК. Цената на иска надвишава 25000 лв., съобразно представената данъчна оценка, следователно делото е родово подсъдно на ОС. Съответно се дължи д.т. върху ¼ от данъчната оценка на имота общо от всички ищци /така О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 467/ 20.09. 2011 година на ВКС, ІІІ ГО, по ч.гр.д. № 506 по описа за 2011 год./.

Ето защо, ВАпС намира, че родово компетентен да се произнесе по МОЛБАТА на този етап в процеса Е ОС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ на осн. чл. 122 ГПК между ВОС и ВРС, от ВОС с определение № 428/15.02.2016 год. по гр.д. 3088/2015 год. на ВОС, по искове за установяване на нищожност на дарение, образувани първоначално в гр.д. 10210/2015 год. на ВРС, 42-ри с-в, което с определение  от 06.11.2015 год. е прекратено в тази част и изпратено по подсъдност на ВОС , определя за компетентен ОС Варна, на когото да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на РС Варна.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: