ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

138

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.03.2018 година                      в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 97/2018 год по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Е.П.Й. срещу определение № 211/24.01.2018 год по гр.д. № 2637/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба. Позовавайки се на прякото действие на Конституцията и правото на Европейския съюз, частният жалбоподател моли за отмяна на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В окръжен съд Варна е постъпило „Искане“ от Е.П.Й., с вх.№ 34810/11.12.2017 год, срещу насрочен въвод във владение на 14.12.2017 год по изп.д. № …. на ЧСИ Л.Т. с рег.№ …. След позоваване на решения на Съда на ЕС, молителят е изразил несъгласие с проведеното срещу него принудително изпълнение, като е оспорил съществуването на задължението си поради неравноправни клаузи в договора за кредит.

С определение № 3255/12.12.2017 год съдът оставил без движение депозираното „Искане“ с указания до страната да поясни фактите, на които основава молбата си и да формулира точен и ясен петитум.

В изпълнение на това определение е подадена уточняваща молба вх. № 61/02.01.2018 год, в която ищецът заявил, че е недоволен от съдебно решение (но без да го посочва), с което е потвърдено постановление за възлагане, издадено от ЧСИ Л.Т. с рег.№ …., счита същото за нищожно и поради това е опорочен последвалия въвод във владение, извършен по изп.д. № ……. Представени са копия от искови молби, подадени съответно: от В. Е.Й. срещу М. Я. Х.-Й., Е.П.Й. и срещу „Райфайзенбанк“ ЕАД на осн. чл. 440 от ГПК, както и от Е.П.Й., М. Я.Х.-Й. и В. Е. Й. срещу „Райфайзенбанк“ ЕАД против издадената заповед за изпълнение и изпълнителния лист. Уточнителната молба съдържа освен това искане за спиране на изпълнителното производство до приключване на споровете относно съществуването на вземането. Липсват обаче данни за наличие на висящи производства по тези искови молби.

Към уточнителната молба е приложено също съобщение от ЧСИ Л. Т., връчено на страната на 18.12.2017 год (л.26), с което частният жалбоподател е уведомен, че жалба вх.№ 32785/22.11.2017 год, депозирана пред ВОС е оставена без движение с указания за отстраняване на нередовностите й. В постъпилото „Уточнение по жалба вх.№ 32895/2017 при ВОС“, прието с вх.№ 4063/21.12.2017 год по описа на ЧСИ Л.Т., се сочи, че предмет на жалбата е извършената публична продан и въводът във владение. По делото се намира и призовка за принудително изпълнение, а именно – въвод във владение, насрочен за 05.12.2017 год, отложен за 14.12.2017 год, както и протокол от същата дата за извършения въвод във владение. Не са налице данни относно по-нататъшния ход на жалбата.

Както в първоначалната молба – „Искане“, така и в уточняващата молба, въпреки обстойното позоваване на правото на Европейския съюз и решения на Съда на ЕС липсва ясно изразен петитум, както и конкретни твърдения, от които съдът да може да идентифицира правния спор, с който е сезиран. Не е посочен и ответник, срещу когото е насочен искът, а от друга страна молителят е настоявал съда да изиска (неясно от кого) парична гаранция в размер на 120 000 лв, равностойна на цената на иска.

Налице е противоречие между обстоятелствена част и петитум, което не е отстранено. Не става ясно дали се обжалват действия на съдебния изпълнител, свързани с постановлението за възлагане и последвалия въвод във владение и се иска тяхната отмяна, или е предявен иск за вреди от тези действия, доколкото се споменава цена на иска в размер на 120 000 лв, без да е изложена обосновка относно начина, по който тази цена на иска е формирана.

По изложените мотиви настоящият състав споделя извода на Окръжен съд Варна, че нередовностите на искането не са отстранени, поради което определението, с което производството е прекратено е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 211/24.01.2018 год по гр.д. № 2637/2017 год на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото и е върната исковата молба.

Определението подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274 ал.2 т.1 от ГПК при наличие на предпоставките по чл. 280 от ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.