О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                 №140

                   гр.Варна , …...02.2016г.

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на 23. февруари през две хиляди и шестнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МИЛЕН СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

                

като разгледа  докладваното от съдия Бажлекова ч.гр.д. № 98 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

     Постъпила е частна жалба от М.Н. ***, чрез адв.А.Д. срещу разпореждане № 12822/17.12.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ГО по в.ч.гр.д. № 3244/2015 г., с което е върната касационна частна жалба срещу определение № 4143/09.12.2015 г. по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

В жалбата не се излагат конкретни оплаквания за незаконосъобразност на обжалваното разпореждане. По същество, след излагане на хронологията на извършените от страните по делото процесуални действия се претендира отмяна на обжалваното разпореждане, връщане на делото  на ВОС за администриране на подадената частна жалба, като след произнасяне по същество на същата делото да се върне на първоинстонционния съд за администриране и произнасяне по подадената от жалбоподателя молба с правно основание чл.248 ГПК.

С определение № 4134/09.12.2015г. ВОС е потвърдил, обжалваното то „Енерго-про Продажби”АД определение на ВРС, постановено по гр.д. № 7876/2015г., с което е прекратено производството по същото дело. В определението си ВОС е посочил, че същото подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАпС. С обжалваното в настоящото производство разпореждане, Въззивният съд – ОС Варна е върнал частна жалба, тъй като обжалваното с нея определение е по дело, решението по което не подлежи на обжалване, съгласно чл.274, ал.4, вр. Чл.286, ал.1, т.3 ГПК.

Съставът на апелативния съд констатира, че производството по делото е образувано по иск с цена под 5000лв., поради което и въззивното решение по него не подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал.2, т.1 – ГПК. Следователно, и жалбата е подадена срещу определение, което не подлежи на касационно обжалване. Ето защо, същата е недопустима и следва да се върне. Неправилното указание, че определението подлежи на обжалване не може да обоснове допустимост на подадената частна жалба.  Изложените оплаквания за допуснати процесуални нарушения по повод администриране и произнасяне на съда по подадена молба с правно основание чл.248 ГПК, също не обосновават допустимост на обжалването. Същите не подлежат на разглеждане в настоящото производство.

Обжалваното разпореждане е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл. 278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 12822/17.12.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ГО по в.ч.гр.д. № 3244/2015 г, с което е върната частна жалба срещу определение № 4134/09.12.2015 г. по същото дело.

Определението не подлежи на обжалване на основание  чл. 274, ал.4 - ГПК.

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ЧЛЕНОВЕ: