О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

142/13.03.2018

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13. 03.2018г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№98/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Л.Ю.И., чрез процесуалния й представител адв.Д. П., против определение №30/04.01.2018г., постановено по гр.д.№1575/17г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по гр.д.№1575/17г. по описа на ВОС, гр.о. в частта му по предявените от ищцата Л.Ю. И.пасивно субективно съединени искове с правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД против В.Б. и О.М.Б. за прогласяване недействител- ността на договор за покупко-продажба на недвижим имот - апартамент  №1013, представляващ имот с идентификатор 10135.2570.12.6.127 по КК на гр.Варна, нахо - дящ се в гр.Варна, к.к.“Св.Св.Константин и Елена‘, ж.к.“Порт палас“, ет.10, с площ от 96 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение №130 с площ от 3 кв.м., както и 0, 445323% ид.части от правото на строеж и 0, 44532% ид.части от общите части на сградата, обективиран в н.а.№167, том 2, рег.№4675, дело №385/2015г., поради сключването му от продавача чрез представител без надлежно учредена представи -телна власт, на осн. чл.126, ал.1 от ГПК.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част.

Въззиваемите В.Б. и О.М.Б., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№1575/17г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя -вените от Л.Ю.И. в условия на обективно кумулативно и пасивно субективно съединяване следни искове: 1/ против ответниците В.Б. и О.М.Б. за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 07.12.2015г. и обективиран в н.а.№167, том ІІ, рег.№4675,  дело №385 на нотариус В. П., вписан в ре -гистъра на НК под №205, с който Л.Ю.И., чрез пълномощника си С. Б. С., продава на  В.Б. недвижим имот с идентификатор 10135.2570.12.6.127 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., като склю- чен чрез представител без надлежно учредена представителна власт, на осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД; 2/ против ответниците Е. А. Аг. и В. Н. А. за приемане за установено по отношение на същите, че Л.Ю.И. е собственик на недвижим имот с идентификатор 10135.2570.12.6.127 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., придобит с договор за покупко-продажба, сключен на 11.07.2007г. и обективиран в н.а.№73, том IV, рег.№3796, дело №586 на нотариус Е. Д., вписан в регистъра на НК под №190, на осн. чл.124, ал.1 от ГПК; 3/ против ответника М. П. за осъждането му да предаде на Л.Ю.И. владението върху собствения й недвижим имот с идентификатор 10135.2570.12.6.127 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., придобит с договор за покупко-продажба, сключен на 11.07.2007г. и обективиран в н.а.№73, том IV, рег.№3796, дело №586 на нотариус Елена Дионисова, вписан в регистъра на НК под №190, на осн. чл.108 от ЗС.

По гр.д.№845/16г. по описа на ВОС, гр.о. Л.Ю.И. е предя -вила против В.Б. иск за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 07.12.2015г. и обективиран в н.а.№167, том ІІ, рег.№4675,  дело №385 на нотариус В. П., вписан в ре -гистъра на НК под №205, основан на твърдения за липса на представителна власт у С. С., на осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД.С определение №864/28.03.2017г. по искане на ищцата е конституирана като ответник в производството и съпругата на ответника О.М.Б..С определение №1823/10.07.2017г. производст -вото по гр.д.№845/16г. е прекратено.По подадената от Л.Ю. И..-.ова частна жалба е образувано в.ч.гр.д.№398/17г. по описа на ВАпС.С определение №546/26.09.2017г., постановено по в.ч.гр.д.№398/17г. по описа на ВАпС, е отменено определение №1823/10.07.2017г. по гр.д.№845/16г. по описа на ВОС в частта му, с която производството по делото е прекратено по отношение на В.Б. и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част, както и е потвърдено определение №1823/10.07.2017г. по гр.д.№845/16г. по описа на ВОС в частта му, с която производството по делото е прекратено по отношение на О.М.Б..По подадената от В.Б. частна касационна жалба против определение №546/26.09.2017г., постановено по в.ч.гр.д. №398/17г. по описа на ВАпС, е образувано ч.гр.д.№4964/17г. по описа на ВКС, ІІІ гр.о.С определение №507/28.12.2017г., постановено по ч.гр.д.№4964/17г. по описа на ВКС, ІІІ гр.о., е оставена без разглеждане като недопустима подадената от В.Б. частна касационна жалба.Понастоящем няма данни за влизане в сила на цитираното определение на ВКС.

Видно от изложеното в производството по гр.д.№845/16г. по описа на ВОС, гр.о. е предявен от ищцата Л.Ю.И. идентичен иск с пр.осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в цитирания н.а.№167/15г., като предявения по гр.д.№ 1575/17г. по описа на ВОС, гр.о., насочен против ответниците В.Б. и О.М.Б..Определението по гр.д.№845/16г. по описа на ВОС, гр.о. от 10.07.2017г. за прекратяване на производството по отношение на В.Б. е отменено от ВАпС с неподлежащо на обжалване в тази му част и като такова вляз -ло в сила определение по в.ч.гр.д.№398/17г./подаването на частна касационна жалба не прави акта обжалваем/, с оглед което следва да се приеме, че производството по първия предявен против В.Б. иск с пр.осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД е висящо, съответ -но производството по втория такъв подлежи на прекратяване на осн. чл.126, ал.1 от ГПК.Ако и да влезе в сила определението в частта му, с която производството по отношение на О.Б. е прекратено, и същата не участва в производството по гр.д.№845/16г. по описа на ВОС, то същата като съпруга на ответник по предявен иск за недействителност на договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен по време на брака им, би била негов необходим факултативен другар/в случай, че общият им отечествен закон предвижда СИО върху придобитото възмездно по време на брака имущество/ и като такава ще бъде обвързана от силата на присъдено нещо на съдебното решение по това дело, поради което е недопустимо да се води второ производството на същото основание и за същото искане.С оглед горното и против нея производството по по-късно заведения иск с пр. осн. чл.42, ал.2 от ЗЗД по гр.д. №1575/17г. подлежи на прекратяване на осн. чл.126, ал.1 от ГПК.В случай, че имуществото не е СИО, а лична собственост на В.Б., то искът против нея би бил недопустим поради липса на правен интерес.   

Предвид съвпадане крайните изводите на настоящата инстанция с тези на първоинстанционния съд, обжалваното определение следва да бъде потвърдено. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №30/04.01.2018г., постановено по гр.д.№1575/17г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен касационен съд при условията на чл.280, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: