ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 98

                                      28.02.2019  г.,  гр. Варна

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 28 февруари 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

 Председател: Милен Славов

         Членове: Петя Петрова     

                          Мария Маринова                             

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 98 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на Е.Х.М. против разпореждане № 83/23.01.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. №496/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната касационната му частна жалба против определение №653/12.11.2018 г. по в.ч.гр.д.№496/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

Жалбоподателят е навел оплаквания срещу обжалваното разпореждане, като е молил за отмяната му и за връщане на делото за администриране на жалбата.

Частната жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното разпореждане № 83/23.01.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. №496/2018 г. по описа на ДОС, окръжният съд е върнал частната касационна жалба на Е.Х.М. срещу определение №653/12.11.2018 г., постановено по същото дело, след като е преценил, че жалбоподателят не е отстранил нередовностите й, за поправянето на които са му били дадени указания с разпореждане № 977/23.11.2018 г.

Частната касационна жалба с вх.№7265/22.11.2018 г. срещу определение №653/12.11.2018 г. по в.ч.гр.д.№496/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд е била нередовна, тъй като в същата не е бил конкретизиран обжалвания съдебен акт /№ и дата на постановяване/ по кое дело №, на кой съд се обжалва; не са били изложени точно и мотивирано касационните основания за обжалване - доводи защо обжалваният съдебен акт се счита за незаконосъобразен; не е било формулирано искане към ВКС /каква е претенцията - за обявяване нищожност, обезсилване или отмяна на обжалвания съдебен акт/; жалбата не е била приподписана от адвокат с приложено към нея пълномощно за приподписването; не са били представени по делото доказателства за внесена по сметка на Върховния касационен съд на РБ държавна такса за обжалването в размер на 15 лв.;  не е било представено мотивирано и обосновано изложение по чл.284 ал.3 т.1 от ГПК на основанията по чл.280 ал.1 от ГПК за допускане на касационно обжалване, приподписано  от адвокат с приложено пълномощно за приподписването. С разпореждане № 977/23.11.2018 г., окръжният съд е дал указания на жалбоподателя за отстраняване на посочените нередовности на частната касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването им с предупреждение за връщане на жалбата при неизпълнението им. Съобщението е било връчено редовно на Е.Х.М. на 12.12.2018 г., който с молба от 18.12.2018 г. е посочил обжалвания съдебен акт и е обяснил, че поради финансова невъзможност не може да внесе държавна такса и жалбата не може да бъде приподписана от адвокат. Във връзка с посочената финансова невъзможност, с разпореждане № 5 от 03.01.2019 г. окръжният съд е указал на жалбоподателя да поясни дали отправя до съда молба за освобождаване от заплащане на държавна такса по чл. 83, ал.2 от ГПК и молба за предоставяне на правна помощ в производството по изправяне на нередовности на частната касационна жалба, предвид наведената липса на финансова възможност за заплащане на таксата и за ангажиране на адвокат, като в тази връзка е дал и подробни указания в случай на заявени искания по чл. 83, ал.2 от ГПК и чл. 94 и сл.ГПК да представи необходимите за разглеждане на молбите доказателства. Разпореждането е връчено на Е.М. на 14.01.2019 г., който в едноседмичния срок с „отговор на разпореждане“ е посочил, че не желае освобождаване от държавна такса (с приложен документ за внасянето й по сметка на ВКС), както и че не желае предоставяне на правна помощ и безплатна адвокатска защита. Доколкото срокът за поправянето на нередовностите в частната касационна жалба не е бил прекъснат с подадена молба за предоставяне на правна помощ, той е изтекъл на 19.12.2018 г. В този срок жалбоподателят не е отстранил нередовностите на жалбата (не са били изложени точно и мотивирано касационните основания за обжалване - доводи защо обжалваният съдебен акт се счита за незаконосъобразен; не е било формулирано искане към ВКС (каква е претенцията - за обявяване нищожност, обезсилване или отмяна на обжалвания съдебен акт); жалбата не е била приподписана от адвокат с приложено към нея пълномощно за приподписването; не е било представено мотивирано и обосновано изложение по чл.284 ал.3 т.1 от ГПК на основанията по чл.280 ал.1 от ГПК за допускане на касационно обжалване, приподписано  от адвокат с приложено пълномощно за приподписването, а представянето на доказателства за плащане на държавната такса е сторено след срока), за които са му били дадени указания с разпореждане № 977/23.11.2018 г. на ДОС, с изключение на посочването на обжалвания акт (с молбата от 18.12.2018 г.). Частната касационна жалба е останала нередовна и е подлежала на връщане на осн. чл. 286, ал.1 ,т.2 ГПК, което е сторено от окръжния съд. В този смисъл, обжалваното пред настоящата инстанция разпореждане на окръжният съд следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 83/23.01.2019 г., постановено по в.ч.гр.д. №496/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: