О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                     №  160       /25.02.2015 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ

                                                                                              ПЕНКА ХРИСТОВА

 

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 99 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1, във връзка с чл.437 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на И.Й.Т. от гр.Шумен, в качеството му на длъжник по изпълнително дело № 432 /2013 година по описа на ЧСИ с рег.№ 774 в КЧСИ, срещу определение без №  от 13.11.2014 година на Шуменския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 573/2014 година, с което подадената преди това от него жалба срещу извършена публична продан на ипотекирания му апартамент и гараж е оставена без разглеждане поради просрочие и недопустимост, а производството по делото е прекратено. Прави се бланкетно оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и по подразбиране следва да се приеме, че се иска неговата отмяна и разглеждане на първоначалната жалба по същество.

Насрещната страна, ТБ”ДСК” ЕАД гр.София, взискател по изпълнението, не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимо на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което и на основание чл.272 от ГПК, който намира субсидиарно приложение  в изпълнителния процес, въззивният съд препраща към неговите мотиви, като се има предвид и следното:

Производството пред ШОС е прекратено на две основания - поради просрочие на подадената жалба и поради нейната недопустимост за разглеждане по същество. Макар, че в частната жалба до ВАпС да не са развити доводи за неправилност на определението на ШОС, въззивният съд констатира, че и двете основания за прекратяване на делото са налице. Жалбата пред ШОС е просрочена с един ден и това е пречка тя да бъде разглеждана по същество. От друга страна, в ГПК няма предвидено отделно основание за обжалване на определената цена по публичната продан, нито пък да се обжалва постановлението за възлагане,  извън случаите по чл.435, ал.3 от ГПК. За процесния имот е имало три не състояли се публични продажби и поради това при четвъртата продажба  е достигната сравнително ниска цена, но това е закономерен резултат от невъзможността да се продаде този имот на по-висока цена. Освен това купувач по четвъртата продан е самата банка-взискател по изпълнението и тя е била единствен наддавач, поради което правилно имота е възложен на нея.

По изложените съображения апелативната инстанция приема, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

 

                                                         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на Шуменския окръжен съд от 13.11.2014 година, постановено по в.гр..№ 573/2014 година.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.