ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

571/25.09.2018, гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 484/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от ЗКПУ „Тракия-94“ срещу решение № 626/31.07.2018 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1028/2018 год. по описа на ОС – Варна, В ЧАСТТА, с която е потвърден отказ на Агенция по вписванията  № 20180613165325/19.06.2018 г. за вписване промени по партидата на кооперацията, а именно избор на членове на УС, заявени със заявление вх.№ 20180613165325.

Твърди се в жалбата, че за да потвърди отказа на длъжностното лице по регистрацията, съдът е приел, че повторното гласуване за избор на членове на УС не следва да бъде зачетено и за избран не може да се счита кандидат, получил повече от половината гласове.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

С молба от 10.09.2018 година молителят е заявил отпадането на правния си интерес от жалбата, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Воден от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.484/2018 година по описа на Варненски апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страната.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: