ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

605…… / гр.Варна, …21.09.….. 2016 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи септември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ С.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                                                                                                  

ДАРИНА МАРКОВА

Като изслуша докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д.№ 822 по описа за 2015 год. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл. 248 ГПК, образувано по молба вх.No-5257/11.08.2016 година от В.Д. за изменение на решение №66/17.03.2016г. постановено по в.т.д.822 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, поправено с решение 185/14.07.2016 година, в частта за разноските.

В молбата от 11.08.2016 година се излага, че с решението е отказано присъждането на разноските, направени от страната чрез адвоката, осъществил безплатна правна помощ. Страните по договор за правна помощ са равнопоставени гражданско-правни субекти и съдът няма правото да осъществява контрол за това дали процесуалния представител осъществява безплатно процесуално представителство на правоимащи по закон лица. Обстоятелството, че лицето притежава дружествени дялове не препътствува упражняването на правото по чл.38, ал.2 ЗА.

Ответникът по молбата „Алианц банк България” АД е депозирал писмен отговор, в който излага, че хипотезите на безплатна правна помощ са регламентирани лимитативно с императивната разпоредба на чл.38, ал.1 от ЗА, като цитираната разпоредба намира приложение единствено по отношение на лица, които нямат право на издръжка, материално затруднени лица или роднини, близки на друг юрист. Основателността на искането с правно основание чл.38, ал.2 от ЗА е обусловена от представянето на надлежни доказателства за релевантните за извършването на преценката доказателства. В случая искането е направено за постигане на неправомерен резултат, поради което моли съдът да остави молбата без уважение.

Молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК, подадена на 28.03.2016 година е подадена от легитимирана страна, в едномесечния срок за обжалване, считано от постановяване на решението за поправка на очевидна фактическа грешка, от която дата следва да се брои срока за обжалване.

За да се произнесе по същество, съдът взе предвид следното:

Предявени са в отношение на субективно съединяване искове с правно основание чл.422 ГПК от „Алианц банк България” АД срещу „ХАРМОНИЧЕН ДОМ” ЕООД, „В.Д.” ЕООД, В.Д.С. и М.К.С., ЕГН **********, за установяване в отношенията на страните съществуването на вземания на ищеца – кредитор по издадената в негова полза по ч.гр.д. №1210/2014г. на Варненски районен съд, 25 състав, заповед за изпълнение №702/30.01.2014г., за сумата 210 833,00 евро, представляваща просрочена главница по договор за инвестиционен кредит №34492 от 29.07.2009г., изменен и допълнен с Анекс №1/24.08.2010г., Анекс №2/24.09.2010г., Анекс №3/23.12.2010г., Анекс №4/23.03.2012г., Анекс №5/14.11.2012г. и Анекс №6/24.04.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на сезиране на съда - 28.01.2014г., до окончателното изплащане на сумата; за сумата 29 915,61 евро, представляваща дължими просрочени договорни лихви за периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.; за сумата 10 184,41 евро, представляваща дължима наказателна лихва за просрочена главница за периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.; за сумата 9 373,56 евро, представляваща дължима неустойка за периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.; за сумата 17 111,64 евро, представляваща дължима договорна лихва по преструктуриран кредит за периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.; за сумата 1 054,16 евро, представляваща дължими такса управление и обработка за периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.; за сумата 86,92 евро, представляваща дължими за възстановяване разходи, сторени в периода от 25.10.2013г. до 24.01.2014г.

Видно от представените доказателства лицето В.Д. не се намира в затруднено материално състояние, поради което декларираните в декларацията обстоятелства са надлежно опровергани. Основателността на искането с правно основание чл.38, ал.2 от ЗА е обусловена от представянето на надлежни доказателства за релевантните за извършването на преценката доказателства. Преценката за оказване на безплатна правна помощ принадлежи на адвоката, който осъществява процесуалното представителство, но при присъждане на разноските в полза на адвоката, осъществил безплатна правна помощ, съдът изследва наличието на тези предпоставки и следва да отхвърли искането за присъждането им при липса на доказателства. Тъй като кръгът от лицата е изчерпателно посочен и ограничен, възприемането на обратното, че съдът не проверява наличието на предпоставките би довело до неоснователно обогатяване, чрез разширяване на кръга от лица по преценка на процесуалния представител, каквато несъмнено не е целта на законодателя.

С оглед гореизложеното молбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.No-5257/11.08.2016 година от В.Д. за изменение на решение №66/17.03.2016г. постановено по в.т.д.822 по описа за 2015 година на Варненски апелативен съд, поправено с решение 185/14.07.2016 година, в частта за разноските.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: