О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№____52__________

гр.Варна, 30..01.2019г.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание, в състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Христова

ч.т.д №4 по описа за 2019 г. на ВнАС,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба от П.С.Г., чрез адв.С., срещу решение №225/05.11.2018г. по в.г.д.№225/2018г. на ШОС в частта, с която е върната като просрочена депозираната от жалбоподателката въззивна жалба срещу решение №364/19.04.2018г. по г.д.№950/2017г. на РС – Шумен в частта, с която е прекратено, поради недопустимост, откритото по реда на чл.193 от ГПК производство по оспорване автентичността на подписа, положен в известие за доставяне от „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД R№1100014784773 и е прекратено производството по в.г.д.№225/2018г. на ШОС досежно нея.

            В жалбата се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Изложените в останалата част съображения са по същество на спора, който не е предмет на разглеждане в настоящото производство. По същество се претендира отмяна на определението и връщане на делото за произнасяне по жалбата в прекратената й част.

                Въззиваемата страна ТБ „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, с писмен отговор, чрез адв.Д., оспорва жалбата като неоснователна. Излага, че никъде в жалбата не са наведени твърдения за незаконосъобразност на решението в прекратителната му част. Всички доводи са по същество на спора и като такива подлежат на разглеждане в рамките на касационното производство. По същество моли жалбата да бъде оставена без уважение, а решението на ШОС в обжалваната му част потвърдено.

Частната жалба е подадена в срока по чл.274 от ГПК и е допустима.

Съдът след преценка на изложените в жалбата съображения и материалите в преписката от г.дело №225/2018г. на ШОС, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

                Производството пред ШОС е образувано по въззивна жалба срещу постановеното решение №364/19.04.2018г. по г.д.№950/2017г. на ШРС, с което е отхвърлен предявеният от въззивницата П.С.Г. срещу ТБ „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, гр.София, иск с правно основание чл.439 от ГПК и в частта, с която производството по делото е прекратено като недопустимо по отношение на откритото производство по реда на чл.193 от ГПК за оспорване автентичността на подписа положен в известие за доставяне от „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД R№1100014784773.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

            Съобразно разрешенията дадени в ТР №6/2017г. на ОСГТК на ВКС, при разглеждане на частните жалби въззивният съд действа като съд по същество – той решава сам поставеният пред него въпрос, като е длъжен да се произнесе по всички факти, обуславящи издаването на акта, по които е следвало да се произнесе първоинстанционният съд, без да е ограничен от посоченото в жалбата.

            От друга страна, съобразно чл.62, ал.3 от ГПК, ако съдът определи по-дълъг срок от предвидения в закона, извършеното действие в рамките на срока, определен от съда, не се смята за просрочено /така и определение по ч.г.д.№754/2011г., ІV г.о. на ВКС/. 

            Ето защо, доколкото в решението на ШРС няма изрични указания, че в прекратителната му част същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му, подадената жалба, в рамките на определения от съда двуседмичен срок, не е просрочена и като такава е подлежала на разглеждане от въззивния съд.

            Останалите въведени с жалбата възражения не следва да бъдат разглеждани, тъй като са по същество на предявения иск и остават извън предмета на разглеждане в настоящото производство.

            С оглед несъвпадане правните изводи на двете инстанции, съдът счита, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ решение №225/05.11.2018г. по в.г.д.№225/2018г. на ШОС в частта, с която е върната като просрочена депозираната от П.С.Г., ЕГН ********** въззивна жалба срещу решение №364/19.04.2018г. по г.д.№950/2017г. на РС – Шумен в частта, с която е прекратено, поради недопустимост, откритото по реда на чл.193 от ГПК производство по оспорване автентичността на подписа, положен в известие за доставяне от „МиБМ ЕКСПРЕС“ ООД R№1100014784773 и е прекратено производството по в.г.д.№225/2018г. на ШОС досежно нея.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: