ОПРЕДЕЛЕНИЕ

8/07.01.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 07.01.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров в.т.д. № 6 по описа за 2019 г., образувано по въззивна жалба на „Уникредит Булбанк“ АД срещу решението по т.д.№29 /2018 г. на ОС Шумен, за да се произнесе, съобрази следното:

Съдебният състав намира, че въззивната жалба е подадена в срок, но е нередовна, тъй като в петитума й се сочат първоначално претендираните суми вместо само тези, за които искът е отхвърлен. Платежното нареждане за внесена държавна такса не е заверено за вярност, в него не са посочени решение, номер на дело и съд, а имена на страна и ЕГН, които са несъотносими обстоятелства. Внесена е държавна такса – 2748.43 лв вместо дължима такава в размер на 1173.57 лв. От друга страна решението се обжалва и в частта за разноските, направени в заповедното производство, а такова произнасяне липсва в решението на ШОС. Въззивникът следва да уточни дали иска допълване на решението в тази му част. Делото следва да се прекрати и върне на Окръжен съд Шумен, който след изпълнение на дадените указания го придвижи евентуално отново до Апелативен съд Варна за разглеждане, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА в.т.д. № 6/2019 г. на Апелативен съд Варна и ВРЪЩА делото на Окръжен съд Шумен за оставяне без движение на въззивната жалба на „Уникредит Булбанк“ АД и задължаване на въззивника да уточни петитума на жалбата само за сумите, за които искът е отхвърлен, в която част е обжалвал решението, да представи заверен за вярност препис на платежен документ за внесена държавна такса - 1173.57 лв по сметка на Апелативен съд Варна, с посочване в него на обжалваното решение, съда и номера на делото, както и да уточни дали иска допълване на решението с произнасяне по разноските, направени в заповедното производство. След  евентуално отстраняване на недостатъците й жалбата с делото да се изпрати отново на Апелативен съд Варна за разглеждане.

Внесената с преводно нареждане от 19.11.2018 г. сума ще бъде възстановена на вносителя по негово искане от Апелативен съд Варна.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.