ОПРЕДЕЛЕНИЕ

10/10.01.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 09.01.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 18 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от синдика на „Бенедикт мениджмънт 2“ ЕООД /н/ гр.Пловдив срещу определение №595/12.11.2018 г. на Окръжен съд  Добрич - ТО по т.д. №345/2018 г., с което е спряно производството по същото дело до влизане в сила на определение №444/20.07.2018 г. по ч.гр.д. №342/2018 г. на Апелативен съд Варна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Сам съдът е посочил, че с определение №444/20.07.2018 г. по ч.гр.д. № 342/2018 г. на Апелативен съд Варна е спряно производството по обжалване на изготвеното от ЧСИ разпределение, като спирането е до приключване с влязъл в сила акт на т.д. № 363/18г. на ПОС, на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, т.е. до приключване на настоящото т.д. №345/2018 г. на ДОС след изпращането му на т.д. № 363/18г. по подсъдност от ПОС. Това е достатъчно, за да се приеме, че спирането на делото е неправилно, тъй като не може да се спира производство по дело до приключване на вече спряно производство по друго дело, спирането по което е до приключване на същото спряно сега дело. Спиране едновременно на две дела, всяко от което изчаква другото, прави невъзможно приключването на което и да е от тях. Отделно от това, няма преюдициалност между предмета на настоящия спор и на този по ч.гр.д. № 342/2018 г. на АС Варна. ЧСИ е извършил разпределение след като изпълнителното производство е било спряно. Спряното изпълнително производство е и екс леге прекратено на основание чл.638, ал.4 - ТЗ, тъй като вземането на взискателя – „Европа плюс 1“ ЕООД е прието в производството по несъстоятелност – включено е в списъка на приетите вземания. С оглед успешно проведения отменителен иск по чл.647-ТЗ синдикът може да предяви и обусловения от него осъдителен иск за попълване на масата на несъстоятелността – чл.649, ал.2 – ТЗ. В производството по този иск ще се разгледа основното твърдение на синдика, че ЧСИ е нямал право да извършва разпределение при спряно по чл.638-ТЗ изпълнително производство по аргумент от ал.2  на същия текст. Ето защо извършеното разпределение на ЧСИ и евентуалното му влизане в сила не е преюдициално спрямо предявения иск, затова определението за спиране следва да се отмени.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ  определение №595/12.11.2018 г. на Окръжен съд  Добрич - ТО по т.д. №345/2018 г., с което е спряно производството по същото дело до влизане в сила на определение №444/20.07.2018 г. по ч.гр.д. №342/2018 г. на Апелативен съд Варна.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Добрич - ТО за разглеждане на предявения по него иск.  

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.