ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  132                                               28.02.2019 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  28-и февруари                                                                Година 2019год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                            ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА  МАРКОВА

                                                                    МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 28 по описа за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба на „Еко 2015“ЕООД гр.Варна против определението № 4096/20.11.2018год. постановено  по т.д. № 212/2018год. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото поради депозирано оттегляне на иска. Счита, че обжалваното определение се явява неправилно като незаконосъобразно и необосновано по изложени съображения. Основното е, че направеното оттегляне на исковата молба е направено от лице без представителна власт.  Моли обжалваното определение да бъде отменено и делото да се върне на Окръжен съд – гр. Варна  за продължаване производството по делото.

С писмен отговор на процесуален представител насрещната по жалбата страна, счита подадената частна жалба за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

Производството пред ВОС е образувано по иск на Община Кубрат представлявана от Кмета А* О* Н* срещу „Еко 2015“ЕООД гр.Варна за прогласяване нищожността на Договор № 150/27.08.2015год., с посочен предмет, с правно основание чл.26 ал.1 пр.1-3  и чл.26 ал.2 пр.2-ро ЗЗД.

Установява се от материалите по делото, че с молба от 16.11.2018год.   ищеца Община Кубрат представлявана от Кмета А* О* Н* е депозирал пред Варненски окръжен съд молба, с която на основание чл.232 от ГПК оттегля исковата молба и моли съда да прекрати производството по т.д. № 212/2018 г. по описа на ВОС.

С обжалваното определение съдът е прекратил на основание чл.232  от ГПК, поради оттегляне на иска.

Определението е законосъобразно.

Молбата с която се оттегля исковата молба е постъпила на фаза размяна на книжата между страните-т.е. преди  насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание. Съобразно разпоредбата на чл.232 ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Следователно, оттеглянето е направено в посочения в чл.232  възможен момент за това, поради което  за валидността на оттеглянето на иска не е било необходимо съгласие на другата страна, поради което и съдът законосъобразно е уважил молбата и е прекратил производството на посоченото основание.  Относно оплакванията в жалбата за липса н представителна власт за извършеното процесуално действие: Същото е неоснователно. Както се посочи,  молбата по чл.232 ГПК от 16.11.2018год.   на ищеца Община Кубрат е депозирана не от пълномощник, а лично от представляващия я Кмет А* О* Н*. За това следва извода, че изявлението е направено от лице, разполагащо с права за разпореждане с делото, респективно с изрични права за оттегляне на иска.

Вследствие на изложеното, Варненският окръжен съд е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

                                            О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 4096/20.11.2018 г. постановено по гр.д. № 212/2018 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото, на осн. чл.232 ГПК.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280, ал.1 ГПК.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.