О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 37

 

19.01.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на деветнадесети януари две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                          СЪДИЯ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА въззивно т. д. № 35

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 255 ГПК, образувано по молба на „ДРАГОЕВО“ ЕООД – с. Драгоево, Община Велики Преслав, Област Шумен, представлявано от управителя П. Донков А., за определяне на срок при бавност във връзка със снабдяване на молителя с обезпечителна заповед съгласно определение № 294/09.10.2017г., постановено по т. д. № 665/2017г. по описа на Варненски апелативен съд.

Молителят твърди, че повече от две седмици прави опити да получи обезпечителна заповед съгласно определението на ВнАпС, но в разрез със закона, неправилно и неоснователно окръжният съдия К. Моллов препятства снабдяването на страната с въпросната обезпечителна заповед. Искането към горестоящия ВнАпС е да бъде разпоредено на окръжния съдия, натоварен с администриране на приключилото ч. т. д. № 448/2015г. по описа на ШОС, незабавното снабдяване на представителя на „Драгоево“ ЕООД с обезпечителна заповед, тъй като според изложеното в молбата, с отказа се нарушават правата и интересите на дружеството.

По повод на молбата е изразено становище от съдията – докладчик по ч. т. д. № 448/2015г. по описа на Шуменски окръжен съд.

 

Молбата за определяне на срок при бавност е процесуално допустима, но неоснователна, като съображенията за този извод са следните:

С определение № 294/09.10.2017г., постановено по т. д. № 665/2017г. по описа на Варненски апелативен съд, е отменено определение № 294/09.10.2017г., постановено по ч. т. д. № 448/2015г., с което е оставена без уважение молбата на „Драгоево“ ЕООД за замяна на обезпечителни мерки, допуснати за обезпечаване на бъдещ иск на „Евротур-Т“ ЕООД – гр. Етрополе срещу Драгоево“ ЕООД, като са отменени наложените възбрани върху застроен поземлен имот с идентификационен № 000710 и на построените в него сгради и върху незастроен поземлен имот с идентификационен №23340.0.420 в землището на с. Драгоево, Община Велики Преслав, Област Шумен, със съответното обезсилване на издадената обезпечителна заповед в частта относно същите имоти, и са наложени възбрани върху други имоти: апартамент № 31, находящ се на четвърти етаж във ведомствения блок на „Тича“ ЕООД - гр. Шумен, на ул.“Борис Спиров“ № 67 в гр. Велики Преслав с площ 39.68 кв. м. /съгласно представената експертна оценка/и на прилежаща към апартамента изба, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, съставляващо парцел I от квартал 56 по плана на гр.Велики Преслав; апартамент № 42 със застроена площ от 39 кв. м. и апартамент № 43 със застроена площ от 51 кв.м., находящи се във ведомствения блок на „Тича“ ЕООД-гр.Шумен – ЕЖБ-5, на ул.“Средна гора“ №7 в гр. Шумен, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящо се в квартал 564 по плана на гр. Шумен.

Въззивният състав е разпоредил връщане на делото на ШОС за издаване на обезпечителни заповеди за наложените нови възбрана върху недвижими имоти в гр. Велики Преслав и в гр. Шумен.

По аргумент от чл. 400 ГПК и предвид логиката на нормите на Част ІV „Обезпечително производство“ ГПК, обезпечителна заповед се издава на лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, и се предаване на това лице или на негов представител / законен или процесуален/ за предприемане на действия по фактическото налагане на мярката съобразно нейния вид от кръга на предвидените в чл. 397 ГПК. Въпреки че в съдебния акт на въззивната инстанция не е посочено изрично, че обезпечителните заповеди следва да се издадат на лицето, в чиято полза е допуснато обезпечението, тълкуването на разпореждането в смисъл, че със заповеди следва да бъде снабден и ответника в обезпечителното производство, е нелогично и е в противоречия със закона. Издаването на повече от една обезпечителна заповед е разпоредено в случая поради това, че местонахождението на възбраните имоти предполага вписване в различни служби по вписванията.

След като искането на молителя не съставлява валидно сезиране на окръжния съдия за извършване на съответните процесуални действия /разпореждания към съответните служители за издаване на обезпечителна заповед и предаването й на страната, след полагането на подпис от съдията/, молбата за определяне на срок при бавност е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Мотивиран от горното, съдията във Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „ДРАГОЕВО“ ЕООД – с. Драгоево, Община Велики Преслав, Област Шумен, представлявано от управителя П. Донков А., за определяне на срок при бавност във връзка със снабдяване на молителя с обезпечителна заповед въз основа на определение № 294/09.10.2017г., постановено по т. д. № 665/2017г. по описа на Варненски апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

                                                                    СЪДИЯ В АС: