ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  98/18.02.2019                                               15.02.2019 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  15-и февруари                                                                Година 2019год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                            ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА  МАРКОВА

                                                                    МАРИЯ ХРИСТОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в.ч. т. дело № 38 по описа за 2019 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 701 ал.3 ТЗ.

Образувано е по подадена частна жалба от „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ“ гр.Търговище/ в открито производство по несъстоятелност/, чрез представляващия Й.Л.Б., срещу определение № 394/23.11.2018год. по т.д. № 68/2017год. на ТОС, с което съдът не е допуснал до разглеждане от СЪБРАНИЕТО НА КРЕДИТОРИТЕ предложеният от кооперация „Областен кооперативен съюз“ - гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, в срока по чл.698 ал.1 от ТЗ оздравителен план, поради неотстраняване в указания продължен срок на констатираните по реда на чл.701, ал.2 от ТЗ нередовности на плана относно несъответствието му с изискванията на чл.700, ал.1  от ТЗ.

Излага доводи за неправилност на същото,  като твърди, че все още не е постъпил отговор от Министерството на финансите по тяхната молба за разсрочване на задълженията към НАП, въпреки че срокът е бил удължаван два пъти от съда.

С жалбата се иска да бъде отменено обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна.

При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

С молба вх.№2341/15.06.2018год., постъпила в срока по чл.698 ал.1 ТЗ, длъжникът „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ“гр.Търговище / в открито производство по несъстоятелност/, чрез представляващия Й.Л.Б., е предложил план за оздравяване на предприятието. С определение № 285/04.09.2018год. по т.д. № 38/2017год., на основание чл.701 ал.2 от ТЗ, съдът е дал 7-дневен срок на длъжника, да отстрани констатираните с определението нередовности, съобразно дадените указания.

         С определение  от 12.09.2018год. на осн. Чл.63 от ГПК вр.чл.621 ТЗ, по молба на вносителя, указания с определението срок е удължен с 1 месец. По молба на вносителя, с определение от 18.10.2018год. срокът отново е удължен с един месец-до 19.11.2018год. включително, за което длъжникът е бил надлежно уведомен. Видно е от материалите по делото, в указания срок а и до настоящия момент, длъжникът не е отстранил нередовносттите по плана.

            Обжалваното определение е законосъобразно. Жалбоподателят не е изпълнил в дадения срок, дадените указания, не е поискал отново  удължаване на срока за тяхното изпълнение, или пък спиране на производството, поради което планът за оздравяване на предприятието е останал нередовен /обстоятелство, по което не се спори/, като неотговарящ на изискванията на чл.700 ал.1 ТЗ. В допълнение следва да се отбележи следното:

            Съобразно чл.189 ДОПК съгласието на министъра на финансите е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допускане на оздравителния план до разглеждане от събранието на кредиторите. Нормата е императивна, поради което има пряко отношение относно законосъобразността на изготвения оздравителен план, респективно, нейното неизпълнение е основание, съдът да откаже одобряването на оздравителния план.

Следователно, процедурата за сезиране на министъра на финансите по чл.189 ДОПК е започнала, но въпреки удължаването на срока, отговор, респективно предварително съгласие  по чл.189 ал.1 ДОПК все още не е постъпил. С оглед на изминалия значителен период от време от момента на сезиране на административния орган и липсата на отговор –становище относно направеното искане, следва да се направи извод за направен мълчалив отказ за разсрочване на задълженията към НАП. А както се посочи, съобразно чл.189 ДОПК съгласието на министъра на финансите е абсолютна положителна процесуална предпоставка за допускане на оздравителния план до разглеждане от събранието на кредиторите.  Предвид констатираната липса на тази предпоставка обжалваното определение се явява законосъобразно.

 Предвид изложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение, респективно-обжалваното определение като законосъобразно следва да бъде потвърдено.   В допълнение, относно неоснователността на жалбата следва да се има в предвид и следното: Срока по чл.698 ТЗ има преклузивен характер, поради което съгласието по чл.189 ал.1 ДОПК следва да бъде дадено в посочения в разпоредбата срок /Този извод е съобразен и с даденото разрешение в Определение № 645/03.12.2015год. постановено по ч.т.д. № 3334/2015год. на ВКС, Първо търговско отделение/.

Като е обосновал аналогичен краен резултат по мотиви, аналогични с изложените, окръжният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да се потвърди.

            Водим от гореизложеното, Варненски апелативен съд

 

                                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 394/23.11.2018год. постановено по т.д. № 68/2017год., по описа на Търговищки окръжен съд, с което не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите  на кооперация „ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ“ гр.Търговище / в открито производство по несъстоятелност/, предложеният от длъжника „Областен кооперативен съюз“ - гр. Търговище, представляван от председателя Й.Б., в срока по чл.698 ал.1 от ТЗ оздравителен план, поради неотстраняване в указания продължен срок на констатираните по реда на чл.701, ал.2 от ТЗ нередовности на плана, относно несъответствието му с изискванията на чл.700, ал.1  от ТЗ.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.