О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 57

 

гр.Варна,   26 .01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Н. ДАМЯНОВА ч.в.т.д. № 42 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна въззивна жалба с вх. 480/24.01.2018г. по вх.рег. на ВапС, подадена от Р.И.С.,***, Л.Р.М. и И.С.М. ***, всички чрез адв. Ф., срещу определение № 1/02.01.2018г., постановено по т.д.№ 346/2017год. по описа на ОС – Добрич.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК на частната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален-представител. След размяна на книжата по същата в законоустановения срок е депозиран писмен отговор от БАНКА ДСК ЕАД гр. София, чрез ю.к. Н.. След проверка редовността на постъпилия писмен отговор, съдът установи, че същият не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 2 ГПК предвид липсата на доказателства за представителната власт на процесуалния представител на въззиваемата страна ю.к. Н.. Видно към момента не са изпълнени всички необходими действия по администриране на постъпилия по частната въззивна жалба писмен отговор.

Вземайки предвид изложеното по-горе, настоящият състав на съда счита, че производството по ч.в.т.д. № 42/2018г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено и върнато на първоинстанционния съд за предприемане необходимите действия по администриране на писмения отговор.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 42/2018г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на въззивните жалби.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: