О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…115…./гр.Варна, …25.02.2019…  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията А.Братанова  в.ч.т.д.№ 42/2019 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 122 ГПК.

Образувано е по определение № 965/21.01.2019 год., постановено по ч.гр.д.№ 10726/2013 год. по описа на ВРС, с което е ПОВДИГНАТ спор за подсъдност във връзка с производството по молба вх.№ 57550/31.08.2018 год. по вх. рег. на ВРС, подадена от Е.С.Д. от гр. Варна за обезсилване на издадена заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК № 6291/19.07.2013г. постановена по ч.гр.д. № 10726/2013г. по описа на ВРС и издадения въз основа на нея изпълнителен лист.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Процесната заповед за изпълнение е постановена по ч.гр.д. № 10726/2013 г. по описа на ВРС. Предвид постъпилото възражение от длъжника по заповедта Е.С.Д., ВРС е уведомил заявителя Звезделин З. за постъпилото възражение и е дал указания за възможността за предявяване на иск по реда на чл. 422 ГПК. С молба от 31.03.2014г. заявителят Звезделин З. е представил доказателства за предявен в срок иск за установяване съществуването на вземането по процесната заповед за изпълнение – л. 30 от ч.гр.д. № 10726/2013 год. ВРС. Съгласно данните по делото, по депозираната пред СРС искова молба е било образувано гр.д. № 16181/2014 г., но същото е било прекратено и исковата молба е била изпратена за разглеждане по компетентност на СГС, респ. последният е образувал гр.д. № 12872/2014 г. за разглеждане на иска по чл. 422 ГПК. Предвид неизправяне нередовностите на исковата молба, СГС с разпореждане от 28.11.2014 г. е върнал същата и е прекратил производството по иска по чл. 422 ГПК. Постановеният съдебен акт е влязъл в законна сила на 29.12.2014 г.

С молба вх.№ 57550/31.08.2018 год. по вх. рег. на ВРС Е.С.Д. е сезирал РС-Варна с искане за обезсилване на издадена заповед за изпълнение № 6291/19.07.2013г. постановена по ч.гр.д. № 10726/2013г. по описа на ВРС и издадения въз основа на нея изпълнителен лист. С разпореждане № 35258/04.09.2018 год.  ВРС е изпратил депозираната молба по компетентност на СГС, ГО, 47 състав.

Съпроводителното писмо, ведно с приложен препис от молбата и доказателствата към същото, е изпратено на СГС на 07.09.2018 год.

На 22.10.2018 год. във ВРС е постъпило уведомително писмо, с което „въз основа на Разпореждане от  03.10.2018 год., постановено по гр.д.№ 12872/2014 год. на СОС„ е изпратен заверен препис от Разпореждане от 28.11.2014 год., с което производството по чл. 422 ГПК е прекратено.

С Разпореждане № 41748/24.10.2018 год. ВРС е изискал данни  във връзка с постановяването на определение за обезсилване на издадената заповед за изпълнение.

На 18.01.2019 год.е  постъпил отговор от СГС, с който отново се изпраща препис от прекратителното определение на съда.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Препирня за подсъдност е налице единствено при обективиран спор между съдилищата относно компетентността им. 

На основание чл. 118, ал.1 и ал.2 ГПК ВРС е формулирал извод за ненадлежно сезиране и е изпратил по компетентност депозираната молба и придружаващи документи на надлежния СГС. Предприетите действия от ВРС са в съответствие с дадените разрешения в ТР № 4/18.06.2014г. по тълк.д.№ 4/2013г. на ОСГТК на ВКС,  т.13.

По делото липсват доказателства, обективиращи отказ на СГС да разгледа  искането поради липса на компетентност. Спорът за компетентност е свързан винаги с изричен акт на приемащия акт, с който се повдига препирня по реда на чл. 122 ГПК или се връща делото или искането на първоначално сезирания съд.

В настоящия случай, СГС не е повдигнал препирня за подсъдност и не е върнал на ВРС изпратената му по компетентност молба.  Изходящата от СГС кореспонденция не обективира изричен или мълчалив отказ, обоснован с липсата на компетентност. Липсва волеизявление от приемащия съд по смисъла на чл. 118 или чл. 122 ГПК. Процесуалното бездействие на приемащия съд във връзка с осъществяването на дължимите съдопроизводствени действия, изразяващи се в произнасяне по молбата или алтернативно - постановяване на отвод поради некомпетентност, не могат да се отстранят чрез иницииране на спор за подсъдност от изпращащия съд. Спорът за подсъдност е изключен при бездействие на втория приемащ съд. Процесуалното му бездействие е отстранимо само чрез предвидените в ГПК механизми /чл. 250 и следв ГПК/ и по инициатива на заинтересованата страна. 

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на ВАпС намира, че производството по делото следва да бъде прекратено поради ненадлежно възникнал спор за подсъдност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 42/2019г. по описа на ВАпС.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: