О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 № 57

 

                 гр.Варна,  31.01.2019г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                              МАРИЯ ХРИСТОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия М. ХРИСТОВА в.т.д.№ 45 по описа на съда  за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК. Образувано е по въззивна жалба на АКСИС ООД-гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Росица Матева, чрез адв. Арнаудов, срещу решение № 75/05.11.2018г., постановено по т.д. № 57/2018 год. по описа на ОС – Търговище.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът констатира, че същата е депозирана в срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, но не отговаря на законовите изисквания досежно представителната власт на подалия адв. Арнаудов от името на АКСИС ООД-гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/ въззивна жалба. Приложеното по делото пълномощно на адв. Арнаудов (л. 127 от първоинстанционното дело)изрично предвижда обема на представителната власт до приключване на производството пред ОС-Търговище.

На следващо място, съдът установи, че след размяна на книжата по въззивната жалба, в законоустановения срок е депозиран писмен отговор от ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ“ – гр. Търговище, представлявано от Петьо Борисов Шомев, чрез пълномощника си адв. В.. Находящото се на л. 19 от първоинстанционното дело пълномощно на адв. Велев не предвижда процесуално представителство пред въззивна инстанция, в случая ВАпС.

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на ВАпС намира, че администриращият съд не е предприел всички необходими действия по смисъла на чл. 263 от ГПК по администриране на постъпилата въззивна жалба и на депозирания по същата писмен отговор. Това налага производството по в.т.д. № 45/2019г. по описан ВАпС да се прекрати и делото да се върне на ТОС за предприемане необходимите действия по администриране на въззивната жалба на АКСИС ООД-гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Росица Матева и постъпилия по същата писмен отговор от ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ“ – гр. Търговище.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                                           

О  П  Р  Е  Д  Е Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 45/2019год. по описа на Варненски Апелативен съд.

ВЪРЩА делото на ОС – Търговище за предприемане на необходимите действия по администриране на въззивната жалба на АКСИС ООД-гр. Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, представлявано от управителя Росица Матева и постъпилия по същата писмен отговор от ЕТ „ТОРО – ПЕТЬО БОРИСОВ“ – гр. Търговище, след което същото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на частната жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: