О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 73

 

                                             гр.Варна, 11.02.2019 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на единадесети февруари през две хиляди и деветнадесета  година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.т.д. №48 по описа на съда  за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на ”БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр.София против определение №3855/31.10.2018 г. по т.д. №1287/2018 г. на ОС - Варна, с което е отхвърлена молбата на ”БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД за изменение в частта за разноските на постановеното определение №3191/19.09.18г. по т.д.№1287/18 г. на ВОС, чрез присъждане на разноски за платена държавна такса.

Твърди се, че с оглед получените от заповедния съд указания за предявяване на иск по чл.422 от ГПК, ответникът дължи направените разноски за заплащане на държавна такса, независимо от обстоятелството, че е оттеглил възражението си срещу заповедта за незабавно изпълнение. Наред с това оспорва обстоятелствато, че е бил уведомен от заповедния съд за предприетото оттегляне на възражението, като в тази насока прави искане за откриване на производство по оспорване на удостоверяването за извършеното уведомяване по телефона и искания за събиране на доказателства.        Насрещната страна ЕТ „ОБЕКТИВ-ФОТО И ВИДЕО–СТОЙКО СТОЙКОВ“, ЕИК * със седалище гр.Варна, не е подала писмен отговор.

Частната жалба, с оглед датата на връчване на препис от обжалваното определение е допустима, като е внесена дължимата държавна такса.                          Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Производството по т.д №1287/2018 г. по описа на ОС – Варна е  образувано по иск на „БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД , ЕИК *, със седалище гр.София с правно основание чл.422 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, за установяване спрямо ответника ЕТ „ОБЕКТИВ-ФОТО И ВИДЕО–СТОЙКО СТОЙКОВ“, ЕИК, че последният дължи на ищеца сумата от 36844лв, представляваща неизплатена продажна цена по нот.акт за покупко-продажба на недв.имот №86, том 1, рег.№8823, дело №67/13г. на нотариус А.Н*, за което вземане е издадена в полза на ищеца заповед за изпълнение № 3228/14.05.18г. по ч.гр.д.№6487/18г. на ВРС.

Първоинстанционният съд, като е съобразил, че преди завеждане на исковото производство, длъжникът е оттеглил подаденото по реда на чл.414 от ГПК възражение, в резултат на което заповедта за незабавно изпълнение се е стабилизирала, с определение от 19.09.2018 г. е прекратил производството по делото.

Видно от приложеното ч.гр.д.№6487/18 г. на ВРС, въз основа на разпореждане от 14.05.2018 г., в полза на жалбоподателя е издадена заповед №3228/14.05.18 г. за незабавно изпълнение на парично задължение по реда на чл.417, т.2 от ГПК срещу ЕТ „ОБЕКТИВ-ФОТО И ВИДЕО–СТОЙКО СТОЙКОВ“, ЕИК *, за заплащане на сумата от 36 844 лв., представляваща неизплатена продажна цена по нот.акт за покупко-продажба на недв.имот, както и разноски за заповедното производство.

Срещу издадената заповед, на 22.06.2018 г. от длъжника са постъпили искане за спиране на изпълнението по реда на чл.420, ал.2 от ГПК и възражение по чл.414 ГПК, поради което с  разпореждане от 25.06.18 г., заповедният ВРС е дал указания на заявителя да предяви иск за установяване на вземането си, което е получено на 18.07.18 г.

Преди изтичане на срока по чл.414 от ГПК и преди предявяване на иска по чл.422 от ГПК, длъжникът с молба от 29.06.18 г., депозирана пред заповедния съд е оттеглил  депозираното по делото възражение от 22.06.18 г.

С разпореждане от 02.07.18 г. съдът е приел, че заповедта за изпълнение е влязла в сила и е разпоредил да се уведоми заявителя, което разпореждане е извършено, видно от извършеното на стр.46 от ч.гр.д.№6487/18г. на ВРС отбелязване, чрез уведомяване на телефона на процесуалния представител - адв.Калоянов.

Независимо от предприетото оттегляне на възражението, в указания срок по чл.415, ал.4 от ГПК, с молба от 17.07.2018 г., жалбоподателят е представил доказателства пред заповедния съд, за предявавне на иска по чл.422 от ГПК.

В конкретния случай производството по иска е прекратено като недопустимо с влязло в сила определение, поради липса на правен интерес от предявяване, с оглед оттегляне на възражението от длъжника в рамките на заповедното производство и влизане в сила на заповедта за изпълнение преди предявяването на иска.

Обстоятелството, че оттеглянето на възражението е направено почти два месеца преди предявяване на иска по чл.422 от ГПК, обуставя извода на съда, че ответникът не е дал повод за завеждането на иска. Отговорността за разноски е невиновна, обективна и е свързана с изхода на спора. В случая производството по установителния иск е прекратено като недопустимо, поради липса на абсолютна предпоставка за това наличие на възражение срещу заповедта за изпълнение към момента на предявяването му, поради което ответникът не следва да понесе и отговорността за направените от ищеца разноски, включително тези за заппащане на държавна такса.

Ето защо при тези безспорни обстоятелства относно момента на оттегляне на възражението от длъжника – 29.06.2018 г. и момента на предявяване на установителния иск от кредитора – 17.08.2018 г., в това производство е без значение факта, дали и кога жалбоподателят е бил уведомен от заповедния съд за оттегляне на възражението, поради което исканията за откриване на производство по оспорване на удостоверяването за извършеното уведомяване по телефона и за събиране на доказателства, следва да се оставят без уважение.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че обжалваното определение, с което е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за изменение на определение №3191/19.09.18г. по т.д.№1287/18г. на ВОС, в частта му за разноските е законосъобразно, поради което    частната жалба на ”БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр.София, следва да бъде оставена без уважение.

Воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ”БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД, ЕИК *, със седалище гр.София против определение №3855/31.10.2018 г. по т.д. №1287/2018 г. на ОС - Варна, с което е отхвърлена молбата на ”БИ БИ ДЖЕЙ ДИ АЙ“ ЕООД за изменение в частта за разноските на постановеното определение №3191/19.09.18г. по т.д.№1287/18 г. на ВОС, чрез присъждане на разноски за платена държавна такса.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: