ОПРЕДЕЛЕНИЕ

74/11.02.2019

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 08.02.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 49 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Еко 2017“ ЕООД - гр.Варна срещу определение №1144/29.11.2018 г. на Окръжен съд  Разград по т.д. №76/2018 г., в частта му с която е спряно производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. №720/2018 г. на Окръжен съд Пловдив.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

След служебна справка в Окръжен съд Пловдив апелативният съд установи, че производството по т.д. №720/2018 г. на този съд е прекратено с определение №2159/30.11.2018 г., като същото е влязло в сила на 28.12.2018 г., видно от официалната заверка на ОС Пловдив върху изпратения на АС Варна заверен препис от определението му. След като в резултат на новонастъпили обстоятелства е отпаднала причината за спиране на производството по т.д. №76/2018 г. на ОС Разград, обжалваното определение за това следва да бъде отменено и без обсъждане наведените оплаквания в частната жалба срещу спирането, като делото бъде върнато на същия съд за продължаване на разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение №1144/29.11.2018 г. на Окръжен съд  Разград по т.д. №76/2018 г., в частта му с която е спряно производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. №720/2018 г. на Окръжен съд Пловдив.

ВРЪЩА делото на Окръжен съд Разград за продължаване на разглеждането му.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.