О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 96

 

18.02.2019г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 67

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на „Аксис“ ООД- гр. Търговище срещу определение № 409/04.12.2018г., постановено по т. д. № 48/2018г. по описа на ОС – гр. Търговище, и по въззивни жалби на Национална агенция за приходите – гр. София и „Аксис“ ООД - гр. Търговище, срещу постановеното по същото дело решение № 58/20.08.2018г.

При извършване на проверка за допустимостта на производството и редовността на жалбите въззивният състав констатира следното:

Частна жалба вх. № 122/11.01.2019г. и въззивна жалба вх. № 3402/12.09.2019г., както и отговорът по въззивната жалба на НАП, са подадени от адв. Светозар Арнаудов от ВАК в качеството му на процесуален представител по пълномощие на „Аксис“ ООД - гр. Търговище. По делото няма данни за валидно учредена представителна власт на адвоката за осъществуване на процесуално представителство пред ВнАпС. В пълномощното, приложено на лист 66 от първоинстанционното дело, е обективирано изрично изявление, че учреденото процесуално представителство е за т. д. № 48/2018г. по описа на Окръжен съд – Търговище “ до окончателното му свършване в посочената инстанция”.

Това обуславя необходимостта „Аксис“ ООД - гр. Търговище да потвърди процесуалните действия на адв. Светозар Арнаудов от ВАК, осъществени от името на дружеството след приключване на делото пред ТОС, както и да представи надлежно пълномощно в полза на адв. Св. Арнаудов за процесуално представителство пред Апелативен съд – Варна.

Съобразно изложеното по-горе, съставът на ВнАпС намира, че окръжният съд не е предприел всички необходими действия по смисъла на чл. 262 от ГПК за администриране на постъпилите жалби по т. д. № 48/2018г. по описа на ОС – гр. Търговище. Това налага настоящото производство да бъде прекратено, и делото - върнато на ТОС за предприемане на необходимите действията по администриране на жалбите.

 

Воден от горното, ВнАпС, ТО, І – ви състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 67/2019г. по описа на ВнАпС.

ВРЪЩА делото на Търговищки окръжен съд за администриране на постъпилите жалби срещу постановените по т. д. № 48/2018г. по описа на ОС– гр. Търговище определение № 409/04.12.2018г. и решение № 58/20.08.2018г., съобразно констатациите в мотивите на настоящото определение.

След изпълнение на указанията делото да се изпрати отново на Варненски апелативен съд, по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.