О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 187

 

гр. Варна,   15.03.2018 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, трети състав, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                  ЧЛЕНОВЕ:    ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа  докладваното в.т.д. № 71 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на Е.П.Й., М.Я.Х.-Й. и В.Е.Й.,***/07.02.2018г., срещу определение № 72/08.01.2018г. постановено по т.д.№ 1657/2017 г. по описа на ОС – Варна, с което е прекратено производството по т.д.№ 1657/2017г. по описа на ВОС на основание чл.129, ал. 3 от ГПК.

В частната жалба се твърди че обжалваното разпореждане е неправилно и се иска то да бъде отменено. Жалбоподателят навежда доводи за това, че липсата на разпореждане за издаване на заповедта за изпълнение води до неспазване на писмената форма, а това прави нищожна заповедта, респ. изпълнение основано на нищожен документ.

С оглед конкретната хипотеза, при която е прекратено първоинстанционното производство на основание чл.129, ал. 3 ГПК по делото няма конституирана насрещна страна, поради което и администриране на частната жалба по реда на чл. 276 ал.1 от ГПК не може да бъде извършено, респ. не следва да се извършва размяна на книжата.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по т.д. № 1687/2017г. по описа на ВОС е образувано по искова молба депозирана от Е.П.Й., М.Я.Х. и В.Е.Й., с която се иска установяване на нищожност на заповед за изпълнение и изпълнителен лист, евентуално на действия на съдебен изпълнител срещу лице, което е било лишено от право да оспори този титул. Поради констатирано противоречие между посочените в молбата обстоятелства и заявените за защита пред съда права, с определение № 3912/06.12.2017г съдът е дал подробни указания за отстраняване на нередовностите по исковата молба. Ищците са уточнили с допълнителна молба, че оспорените от тях съдебни актове са издадени в нарушение на изискванията за форма, самата заповед е издадена без съда да е разпоредил в нарочен отделен акт издаването й, а въз основа на тази нищожна според ищците заповед е бил издаден и нищожен изпълнителен лист.

Апелативният съд намира, че обжалваното определение следва да бъда потвърдено по следните съображения:

След служебна справка съдът установи, че в закрито разпоредително заседание ВРС, 19-ти с-в, по ч.гр.д.№ 8781/2009г. се е произнесъл с разпореждане от 18.09.2009г., с което е разпоредил издаването на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за посочените в заявление с вх. № 16466/21.08.2009г. суми. Настоящият състав на съда приема, че липсват твърдяната от ищците нищожност, тъй като липсва твърдение за опорочаване на акта, което да може да се квалифицира като основание за нищожност според установена съдебна практика като постановен от ненадлежен орган или в ненадлежен състав, извън правораздавателната власт на съда, при неспазване на писмената форма или неразбираемост на волята на съда, която не може да бъде разкрита по пътя на тълкуването, в какъвто смисъл е приетото с ТР № 1/10.02.2012г. по тълк.д. № 1/2011г. на ОСГТК на ВКС. Твърденията на ищците се свеждат до липсата на разпореждане с нарочен номер, с което съдът да е разгледал искане на заявителя. Наведените в исковата и допълнителната молба оплаквания за нарушена процедура, предшестваща издаване на иначе признат от тях като писмен и разбираем съдебен акт, не може да се сведе до нарушение на формата, водеща до нищожност на заповедта или издадения по нея изпълнителен лист. Искането не е основано на надлежни твърдения, респ. е останало нередовно, поради което правилно ВОС не е разгледал същото и е прекратил производството по делото.

Като е стигнал до същите правни изводи, постановеното от ВОС определение се явява правилно и като такова същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 72/08.01.2018г. постановено по т.д.№ 1657/2017 г. по описа на ОС – Варна.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.