ОПРЕДЕЛЕНИЕ

93/15.02.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 14.02.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№80 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от Р.Т.Б. от гр.Варна срещу определение №4498/18.12.2018 г. на Окръжен съд Варна-ТО по в.ч.т.д. №1130/2018 г., с което е оставено без разглеждане като недопустимо възражението му по чл.423-ГПК и производството по делото е прекратено.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Възражението по чл.423-ГПК е просрочено. От известие за доставяне на л.77 от изпълнителното дело се установява, че на 15.10.2013 г.-12.10 ч. частният жалбоподател е получил съобщение изх.№24959/03.10.2013 г. на л.71 за налагане на запор върху лек автомобил модел Опел Калибра 2000 с рег.№В4416СН и на възбрана върху апартамент №10 на терасовидния етаж в сградата в гр.Варна, кв.Аспарухово, ул.“Кирил Пейчинович“ №5, видно от положените върху известието имена, подпис, дата и час. От този момент се счита, че лицето е узнало за изпълнителното дело, така че е могло да се запознае с изпълнителното основание, въз основа на което е било образувано – заповедта за незабавно изпълнение от 03.02.2011 г. и издадения въз основа на нея изпълнителен лист. Възражението по чл.423-ГПК пред въззивния съд е следвало да бъде подадено в едномесечен срок от узнаването съгласно ал.1 на същия текст, а именно - до 15.11.2013 г.,  а е подадено едва на 30.04.2018 г.

Предвид пропускането на преклузивния срок по чл.423, ал.1 – ГПК, възражението се явява недопустимо и производството по него подлежи на прекратяване. Обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №4498/18.12.2018 г. на Окръжен съд Варна-ТО по в.ч.т.д. №1130/2018 г., с което е оставено без разглеждане като недопустимо възражението на Р.Т.Б. от гр.Варна по чл.423-ГПК и производството по делото е прекратено.

Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.280,ал.3,т.1-ГПК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.