ОПРЕДЕЛЕНИЕ  168                   

гр. Варна, 13.03.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                          ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                    МАГДАЛЕНА НЕДЕВА                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Ванухи Аракелян ч. т. д. № 88/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 121 от ГПК.

С определение № 637 от 28.12.2017 г. Добричкият окръжен съд, е прекратил производството по т. д. № 300/2017 г. и е изпратил същото по подсъдност на Варненския окръжен съд при съобразяване с предявеното възражение за местна подсъдност на ответника „Агростор Енд Трейд“ ООД – гр. Варна, на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК.

Срещу определението на съда във връзка с подсъдността е постъпила частна жалба от „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД – гр. Добрич. В жалбата се излагат твърдения, че възражението за местна подсъдност на спора е направено от ответника след изтичане на двуседмичния срок по чл. 367 от ГПК за отговор на исковата молба, поради което намира същото за преклудирано, на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК.

В законоустановения срок не е депозиран писмен отговор от насрещната страна – „Агростор Енд Трейд“ ООД – гр. Варна.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

Исковата молба на „Глобъл Билдинг Инженеринг“ ЕООД – гр. Добрич срещу „Агростор Енд Трейд“ ООД – гр. Варна е депозирана пред Добричкия окръжен съд.

С разпореждане № 1341 от 09.11.2017 г. е разпоредено връчване на преписи от исковата молба на ответника „Агростор Енд Трейд“ ООД. Същото разпореждане е връчено на дружеството на 23.11.2017 г., което в законоустановения по чл. 367 от ГПК подава писмен отговор. С молба вх. № 8223 от 22.12.2017 г. /п. к. от 19.12.2017 г./ ответното дружество възразява за местна неподсъдност на спора.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Предявен е иск за осъждане на ответника да заплати сумата в размер на 128 153.40 лв., представляваща сбор от незаплатена цена за продадено зърно по фактура № 61 от 29.07.2016 г. - 42 519 лв., по фактура № 62 от 10.08.2016 г. - 35 121 лв. и по фактура № 26 от 09.03.2017 г. - 50 513.40 лв., ведно със сумата в размер на 13 404.98 лв., представляваща законна лихва за забава от падежите на горепосочените задължения до депозиране на исковата молба.

Съгласно разпоредбата на чл. 105 от ГПК определящ общата местната компетентност на съда е постоянният адрес или седалището на ответника. Ответното дружество „Агростор Енд Трейд“ ООД е със седалище гр. Варна, поради което и по правилото на чл. 105 от ГПК местно компетентен съд да се произнесе по предявения иск е Варненски окръжен съд.

Вън от горното, настоящият съдебен състав съобрази, че за местната подсъдност на спора съдът не следи служебно. Съгласно разпоредбата на чл. 119, ал. 3 от ГПК и доколкото в процесния случай не се касае за възражение за родова неподсъдност или такова за местна неподсъдност по местонахождението на недвижим имот, същото следва да бъде релевирано в процеса в срока за отговор на исковата молба /така Определение № 599 от 19.09.2012 г. на ВКС по ч. гр. д. № 483/2012 г., III г. о., ГК, Определение № 251 от 19.04.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 214/2010 г., IV г. о., ГК, Определение № 735 от 06.08.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 824/2011 г., II т. о., ТК и Определение № 930 от 30.12.2010 г. на ВКС по ч. т. д. № 677/2010 г., II т. о., ТК/.

              На следващо място, съобразно разпоредбата на чл. 367 от ГПК ответникът по търговски спор следва да депозира отговор на исковата молба в двуседмичен срок от връчване на съобщението. Същият срок е започнал да тече на 23.11.2017 г. и е изтекъл на 07.12.2017 г.. В законоустановения срок е подаден писмен отговор, в който не се съдържа възражение за местна неподсъдност на спора. С молба вх. № 8223 от 22.12.2017 г. /п. к. от 19.12.2017 г./ ответното дружество възразява за местна неподсъдност на спора. Съобразно гореизложените доводи, същото възражение се явява преклудирано като наведено извън законопредвидения срок, поради което не е следвало да бъде уважено от първоинстанционния съд.

С оглед на горното, обжалваният съдебен акт, с който делото е прекратено и изпратено по подсъдност на Варненския окръжен съд, е неправилен и като такъв следва да бъде отменен.

                   Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 637 от 28.12.2017 г., постановено по т. д. № 300/2017 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и същото е изпратено по подсъдност на Варненския окръжен съд, на основание чл. 119, ал. 3 от ГПК.

Определението е окончателно.

                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                               

                                                                                           2.