О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

95 /15. 02.2019 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, втори състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ 

                          НИКОЛНА ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. ПЕТРОВ ч.в.т.д.№ 90/2019 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба депозирана от СЕВАР ЕООД-гр. Варна, чрез адв. Фанфарова, срещу разпореждане № 10431/31.10.2018г., постановено по т.д.№ 736/2018 год. по описа на ОС – Варна. След проверка редовността на частната жалба съдът констатира следното:

Частната жалба е депозирана в срок. Подадена е срещу акт на съда, с който е върната депозираната касационната жалба на СЕВАР ЕООД срещу постановеното по т.д. № 736/2018г. по описа на ВОС решение № 557/11.07.2018г. Подадена е чрез адв. Фанфарова, като приложеното към преписката по върнатата касационна жалба пълномощно е изключително за производството пред ВКС срещу съдебното решение на ВОС. Констатираното обуславя нередовността на частната жалба по см. на чл. 261, т. 2 ГПК с оглед липсата на доказателства за учреден мандат на адв. Фанфарова за ред ВАпС.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към настоящия момент първостепенният съд не е извършил всички процесуални действия по администриране на частната жалба писмен отговор. Ето защо, производство по ч.в.т.д. № 90/2019г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането на същата, след което жалбата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д.№ 90/2019 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Варна за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на частната жалба на СЕВАР ЕООД-гр. Варна, чрез адв. Фанфарова, срещу разпореждане № 10431/31.10.2018г., постановено по т.д.№ 736/2018 год. по описа на ОС – Варна.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на жалбата.

                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.