ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  207                                                22.03.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  22-и март                                                               Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 99 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба подадена от адв.Н.Б., като пълномощник на „Натурелла ЛТД“ЕОД, против определение на ВОС № 261/24.01.2018год. по т.д. № 1785/2017год. с което е прекратено производството по делото.  В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради необоснованост и незаконосъобразност, по изложени съображения, като се иска определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.  Основното съображение е, че според писмените доказателства, натрупаните публични задължения са надхвърлили наличните порични средства и постъпления от дейността към 31.12.2013год., когато е образувано и ИД № 3130004255/2013год. Изрично уточнява, че към настоящия момент –повече от 4 год. след образуване на изпълнителното дело, няма постъпили средства, напротив-задълженията към кредитора НАП се увеличават. За това счита  за неправилно връщането на ИМ, без да е даден допълнителен срок за изпълнение на дадените указания.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано по молба на В* С* Ч* като управител и представляващ на „Натурелла  ЛТД“  ЕООД гр.Варна с правно основание чл.625 ТЗ съдържаща предявено искане за откриване на производство по несъстоятелност. В молбата се сочи, че търговецът не може да изпълни изискуеми публични задължения  към  Държавата в общ размер от 10 902,75лв., като затрудненията имат траен характер.

С определение № 2/02.01.2018год. съдът е оставил производството без движение и е задължил молителя да отстрани констатиранио нередовностти на исковата молба, като представи изброени изискуеми приложения.

В изпълнение на указанията, от пълномощника на молителя е постъпила молба № 2165/22.01.2018год., към която е приложен протокол № П-03000317214793-073-001/28.12.2017год. С молбата е направено и искане, поради влошено здравословно състояние на собственика,  да бъде даден допълнителен срок за представяне на исканите документи-междинен счетоводен баланс и декларации. С молбата е заявено, че касовата наличност посочена в ГФО съществува само счетоводно, като в действителнонст е налице скрито разпределение на печалбата, извършено още през 2013год. и 2014год. След 2014год. дружеството не е извършвало дейност, не е възможно да се представят доказателства за извършените разходи.

 С обжалваното определение на основание чл.129 ал.3 ГПК, съдът е прекратил производството по изложени съображения.

Определението е законосъобразно.

Следва да се отбележи, че дадените указания за отстраняване на констатирани нередовностти са законосъобразни, респективно са съобразени с изискванията на чл.628 ал.1 ТЗ.

Безспорно не е налице изпълнение на вменените задължения за изпълнение на изискванията на чл.628 ТЗ. Видно е, че обявения ГФО е съставен от представляващия, като не са  представени доказателства, че има придобита способност по чл.18 ЗСч-не се и твърди наличие на такова. Действително, съобразно чл.17 ал.2 ЗСч дава възможност отчета да бъде съставен и от собственика на предприятието, но в хипотеза, при липса на дейност на предприятието. За да се установи това изискване, съдът е задължил молителя да представи съответната декларация, удостоверяваща липса на дейност, което не е сторено. Но видно е, че съобразно обявения отчет, за 2016год., в сравнение с 2015год., е извършвана стопанска дейност, посочен е и финансов резултат-печалба в размер на 1 000лв.: От представеното към молбата Разпореждане за присъединяване от ТД на НАП-Варна се установяват и задължения по ЗДДС, възникнали през м.06. 2016год.  Следователно, през 2016год. предприятието е извършвало търговска дейност, поради което и собственикът не може да бъде съставител на ГФО в хипотезата на чл.17 ал.2 ЗСч, за това и съставените от него, не следва да се ценят. Понеже е извършвана и е отчетена търговска дейност през 2016год., за това и не следва да се дава допълнителен срок за представяне на декларация за липса на търговско дейност, както и финансов отчет към датата на подаване на молбата. Следва да се отбележи и още едно основание за прекратяване на производството. Съобразно чл.628 ал.1 т.2 ТЗ, към молбата следва да се приложи опис на активите и пасивите към датата на подаване на молбата.  В счетоводния баланс за 2016год. собственикът е посочил касова наличност в размер на 37 000лв., В  протокол № П-03000317214793-073-001/28.12.2017год., данъчния орган е посочил, че съгласно оборотна ведомост към 30.06.2017год., дружеството има касова наличност в размер на 36 892,20лв. За това и законосъобразно, съдът е задължил молителя –в т.4,  да представи описание на извършените разходи, до изчерпване на касовата наличност в размер на 36 000лв. С постъпилата молба във връзка  с определението за оставянето на производството без движение, това задължение не е изпълнено, като пълномощникът е заявил, че не е в състояние да го изпълни.

Следователно, изискването на чл.628 ал.1 т.2 ТЗ е останало неизпълнено. Предвид това неизпълнение, както и констатираното по-горе обстоятелство-липса на представени достоверни финансови отчети за 2014-2016год., непредставен междинен счетоводен баланс към 28.12.2017год., води до извод, че исковата молба е останала нередовна  и следва да се върне, тъй като не е придружена с изискуемите по чл.628 ТЗ приложения към молбата по чл.625 ТЗ. За това и образуваното въз основа на молбата на жалбоподателя производство следва да се прекрати.

 Определението е законосъобразно и следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

                                    

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 261 от 24.01.2018год. постановено по т.д. № 1785/2017год. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по делото.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщението до жалбоподателя, при условията на чл.280 ал.1 и ал.2 ГПК.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                   2.