О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №24

 

08.01.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на седми януари през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                Г. ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 792

по описа на ВнАпС за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК, образувано по частна жалба на А.Д. Д* – И. и Н.Т.И., с вх. № 32682/02.11.2015г. по вх. регистър на ВОС, подадена чрез процесуалния им представител адв. Т.Т., срещу разпореждане № 11175/27.10.2015г. по в. гр. д. № 2050/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната депозираната от частните жалбоподатели касационна жалба вх. № 31806/23.10.2015г. срещу постановеното по делото решение № 1603/25.09.2015г., като недопустима с оглед правилата на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК във вр. § 14 от ПЗР на ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г.

Частните жалбоподатели релевират оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт. Твърди се неправилност на дадени указания от ВОС за обжалваемост на разпореждането за връщане на касационната жалба пред Апелативен съд – гр. Варна, като се цитира нормата на чл. 274, ал. 2 ГПК в редакцията й преди влизане в сила, считано от от 07.07.2015г., на ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г. Заявява се и предоставяне на възможност на страните за обжалване на въззивното решение № 1603/25.09.2015г. с дадените в него указания от съда, с доводът, че в тази част решението е неоттегляемо по силата на чл. 246 ГПК. Петитумът на жалбата е за отмяна на разпореждането и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирани лица, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

В съответствие с правилните указания на ВОС, дадени в разпореждане № 11175/27.10.2015г., жалбоподателите са сезирали компетентния Варненски апелативен съд, тъй като съгласно чл. 274, ал. 2, предл. 2 -ро ГПК в приложимата редакция след изменението й с § 3 от ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., частна жалба, насочена срещу постановено от окръжен съд, като въззивна инстанция, определение по чл. 274, ал. 1 ГПК, подлежи на разглеждане от съответния апелативен съд.

Ответникът „ ЛОЙДС ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР” ЕООД – гр. Варна, на когото е редовно връчен препис от жалбата, не е подал отговор по реда и в срока по чл. 276, ал. 1 от ГПК и не изразява становище.

Съдът, като обсъди доводите на жалбоподателите във връзка с изложените оплаквания и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна, като съображенията за това са следните:

С решение № 1603/25.09.2015г. по в. гр. д. № 2050/2015г. по опис на ВОС, е отменено постановено от първоинстанционния ВРС решение №1944/27.04.2015г. по гр. д. № 2697/2014г., с което са отхвърлени предявените от “Лойдс езиков център” ЕООД – гр. Варна срещу А.Д. Д*  -И. и Н.Т.И. обективно кумулативно съединени искове за осъждане всяка от ответниците да заплати сумата 2500 евро, представляваща даден от ищеца задатък, по сключен предварителен договор от 16.09.2013г. предварителен договор, в двоен размер, на основание чл. 93, ал. 2 ЗЗД, като вместо него е постановено друго, с което исковете са уважени изцяло.

Срещу въззивното решение е депозирана касационна жалба вх. № 31806/23.10.2015г., която е върната с обжалваното разпореждане с оглед последните изменения на ГПК, и в частност, нормата на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК във вр. § 14 от ПЗР на ЗИД на ГПК, обн. ДВ бр. 50/03.07.2015г., в сила от 07.07.2015г., предвиждаща двуинстанционен съдебен контрол на споровете по граждански дела, по които цената на иска е до 5 000лв., и по търговски дела, по които цената на иска е до 20 000 лв. В случая цената на всеки един от главните субективно съединените осъдителни искове е 4 889.58 лв. / левовата равностойност на 2 500 евро/.

Решението на ВОС не подлежи на касационно обжалване. Съгласно § 14 от ПЗР на ЗИДГПК (ДВ, бр. 50/03.07.2015 г.) подадените преди влизането в сила на този закон касационни жалби и частни жалби по чл. 274, ал. 2 ГПК се разглеждат при досегашните условия и ред. В случая касационната жалба е депозирана на 23.10.2015г., т. е. същата е постъпила след изменението на чл. 274, ал. 2 ГПК и чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК, в сила от 07.07.2015г., поради което и за правото на касационно обжалване е приложимата актуалната, действаща към момента на подаване на жалбата, нормативна уредба.

Указанията за реда за обжалване на решението не съставляват част от формираната от съда воля по спорното право, нито имат задължителен за страните или за съда характер. Погрешните указания на съда по чл. 236, ал. 1 т. 7 ГПК не рефлектират по отношение правото на обжалване, респ. необжалваемостта на решението, които се определят от закона. В тази връзка, няма пречка, въпреки дадените указания за обжалваемост в съответен съдебен акт, впоследствие, при постъпване на жалба срещу акта, съдът да съобрази действителните права на инстанционен контрол.

Предвидените от закона – чл. 62, ал. 3 ГПК, правни последици от неправилност на указания по чл. 236, ал. 1 т. 7 ГПК, са в различни от настоящата хипотези: при определяне на по - дълъг срок за обжалване от установения в закона, при която извършеното действие по подаване на жалбата след законния, но преди изтичане на определения от съда срок, не се смята за просрочено, и при даване на указания за необжалваемост на подлежащ на обжалване съдебен акт.

Поради съвпадение на правни изводи на двете инстанции относно приложимите норми и установените с тях правни последици обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено.

Воден от горното и на основание чл. 278 ГПК, съставът на Варненски апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 11175/27.10.2015г. по в. гр. д. № 2050/2015 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната касационна жалба вх. № 31806/23.10.2015г., подадена от А.Д. Д* – И. и Н.Т.И., чрез процесуалния им представител адв. Т.Т., срещу постановеното по същото дело решение № 1603/25.09.2015г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                    2.