Р Е Ш Е Н И Е

 

18 / 01.02.2017 г.,  гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

ДАРИНА МАРКОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 1/2017 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от «ГАМА ПРОПЪРТИС» ООД срещу решение № 892/05.12.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1548/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20161025160234/27.10.2016 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ГАМА ПРОПЪРТИС» ООД, заявени със заявление вх.№ 20161025160234/25.10.2016 за заличаване на дружеството В Търговския регистър.

Твърди се в жалбата, че извода на съда не кореспондира с мотивите на длъжностното лице за отказ, поради което е недопустимо, съдът по своя инициатива да преценява законосъобразността на отказа извън мотивите и указанията на длъжностното лице. Длъжностното лице не е дало указания за представяне на документи, а именно доказателства за спазване процедурата по чл.73в ТЗ. В настоящия случай заявителят е лишен от възможността да представи такива доказателства. На следващо място преценката за вписани запори е извън обхвата на проверката на заявените за отразяване в търговския регистър документи. Всички предпоставки на закона за вписване на заличаването на търговеца са изпълнени. Уреждането на имуществените последици със самия съдружник както и отношенията с кредитори по чл.73в ТЗ не са елемент от фактическия състав на ликвидацията.Взискателят наложил запора върху дружествения дял притежава право да наложи запор на вземането на съдружника за ликвидационния му дял, но дружеството не се явява длъжник на взискателя.Целта на запора е да се даде възможност на кредитора да се удовлетвори от ликвидационния дял, но само ако е връчено изявлението на взискателя за прекратяване участието на съдружника. Моли съда да приеме, че са изпълнени всички предпоставки за вписване заличаването на търговеца и да отмени обжалваното решение.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

При извършената справка в търговския регистър се установява, че е вписано производство по ликвидация с ликвидатор И.К. на 17.11.2015 година със срок шест месеца. Покана до кредиторите е вписана в търговския регистър на 20.11.2015 година.

По партидата на „Гама Пропъртис“ ООД са вписани 3 бр. запори върху дружествените дялове от капитала, притежавани от съдружника Йордан Жеков Димитров, гр. Варна в полза на ДЗИ Общо застраховане, Николай Кюркчиев и „Прокредитбанк“.

Същевременно от приложеният ГФО, съставен към 31.12.2014 година е видно, че са налице ДМА-земя и сгради.

Представена е декларация от ликвидатора, в която същият заявява, че не са останали неудовлетворени кредитори и, че не е останало имущество за разпределяне.

Кредиторите, наложили запор, са кредитори на съдружника, а не на дружеството, поради което те не са включени в кръга на кредиторите, посочени в чл. 272 от ТЗ.

Същевременно за същите, с оглед наложения запор върху дружествен дял възниква правото да се удовлетворят от ликвидационния дял на съдружника. За да възникне това право е необходимо да е налице изявление на взискателя за прекратяване участието на съдружника, като участието на съдружника е прекратено от момента на получаване на изявлението на взискателя, като изпълнителният способ е да се събере вземането на длъжника за стойността на дружествения му дял, определен към датата на прекратяване на участието му. Искът по чл.517, ал.3 ГПК е правно средство за събиране на вземането на длъжника да получи стойността на дружествения си дял, предоставено на взискателя.

Съгласно разпоредбата на чл.73в ТЗ плащания на съдружници и акционери, произтичащи от дялове или акции в търговско дружество, които са заложени или запорирани, се извършват, ако кредиторът със залог или запор не се противопостави в едномесечен срок след писмено уведомление като при противопоставяне дължимата сума се влага в банка за обезпечение на кредитора. В случая, от представените годишен отчет за дейността на ликвидатора, пояснителен доклад на ликвидатора към окончателния ликвидационен баланс и решение (протокол) от общо събрание на съдружниците от 11.08.2016 г., не се установява спазване на процедурата по чл. 73в ТЗ. Процедурата по уведомяването е формална и трябва да бъде спазена, независимо от това дали е налице имущество, което след разпределение да може да бъде обект на вземане от кредитора.

Едва след изтичане на срока по чл. 73в от ТЗ, ликвидаторът може да поиска заличаване на дружеството в търговския регистър като удостовери обстоятелствата по чл. 273 от ТЗ посредством изготвените от него заключителен баланс, пояснителен доклад и декларация, от които да е видно, че са защитени правата на кредиторите, наложили запор върху дружествените дялове. Уведомяването им би дало на същите възможност да предприемат действия по защита на правото си на вземане върху ликвидационния дял на съдружника.

         Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 892/05.12.2016 год..,  постановено по ч.т.д.№ 1548/2016 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията  №  №20161025160234/27.10.2016 г. за вписване промени по партидата на дружеството «ГАМА ПРОПЪРТИС» ООД, заявени със заявление вх.№ 20161025160234/25.10.2016 за заличаване на дружеството в Търговския регистър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: