О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№…55……./гр.Варна, …21.01.2014  год.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно  заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р* С*

ЧЛЕНОВЕ: А* Б*

П*Х*

като разгледа докладваното от съдията А.Б* ч.гр.д.№10/2014 год. по описа на ВАС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК. Образувано е по предявена частна жалба от „С* И*” ЕООД - Варна против определение № 4363/20.10.2013 год.,  постановено по т.д.№ 1577/2013 год. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото, на основание чл.129, ал.3 ГПК.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна.

В производството по чл. 274 и следв. ГПК съдът действа при условията на ограничен въззив, предвид изричната препращаща норма на чл. 278, ал.4 ГПК вр. чл. 269 ГПК. По изложените съображения, съдът изследва правилността на обжалвания съдебен акт единствено в контекста на изрично наведените в частната жалба доводи за неправилност.

С определение № 3585/04.09.2013 год. на ищеца – частен жалбоподател са дадени указания за заплащане на дължимата държавна такса по предявената искова молба. Указанията за отстраняване на нередовностите са надлежно съобщени на страната на 04.10.2013 год.

С молба от 07.10.2013 год. ищецът е поискал удължаване на срока, тъй като управителят „е в чужбина и се очаква да се върне в страната след три седмици”. С разпореждане от 10.10.2013 год. съдът е постановил продължаване на срока с една седмица, който броен според правилото на чл. 63, ал.2 ГПК вр. чл.60, ал.4 ГПК изтича на 18.10.2013 год.

С молба от 17.10.2013 год. процесуалният представител на ищеца е поискал удължаване на срока с още две седмици поради отсъствие на управителя и поради непредвидени финансови затруднения.

С обжалвания съдебен акт от 24.10.2013 год. ВОС е оставил без уважение искането за повторно удължаване на срока и е прекратил производството по делото.

В предявената частна жалба не се оспорва наличието на нередовности на исковата молба; правилността на дадените указания за отстраняването им; не се оспорва и липсата на изпълнение във времевия интервал до 18.10.2013 год. Основните възражения на страната са свързани с релевирането на уважителни причини, обосноваващи повторно удължаване на срока.

Във връзка с така очертания спорен въпрос съдът намира следното:

Наличието на уважителни причини по смисъла на чл.63, ал.1  ГПК се преценява от съда във всички случаи, с оглед на конкретните данни по делото, като в тежест на молителя е да установи, че се касае за обективни и непреодолими причини, препятстващи изпълнението на дадените указания.

Страната не е представила доказателства в подкрепа на твърденията си за отсъствие на законния представител на дружеството – ищец. На второ място липсват уважителни причини за продължаването на срока, тъй като изтъкнатата необходимост от време за събиране на сумата не покрива критерия за основателност на приложимата правна норма. Трайна е съдебната практика, че липсата на средства за заплащане на държавна такса не е уважителна причина по смисъла на закона и не може да обоснове уважаването на искане за продължаване на срока - в този смисъл Определение № 244 от 4.05.2011 г. по ч. гр. д. № 240/2011 г. на ВКС, III г. о.; Определение № 276 от 11.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 405/2011 г., III г. о.,  и др.

С оглед на изложеното, обжалваният прекратителен съдебен акт е правилен и законосъобразен.

 

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4363/20.10.2013 год.,  постановено по т.д.№ 1577/2013 год. по описа на ВОС, с което е прекратено производството по делото, на основание чл.129, ал.3 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страната пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: