Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   87/25.04. 2018г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    двадесет и осми март                                               Година 2018

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                   М.Недева

 

при секретар : Д.Чипева

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело №  10  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:  

          Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

          Образувано е по подадена въззивна жалба от „Виктори Агро“ ООД, ЕИК 125555587, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул.”Априлов” № 12, представлявано от управителя К С Мпротив решение № 172/06.11.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 117/2017г., с което    дружеството е осъдено да заплати на „Виктори” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 835024830, представлявано от  синдика Т.И.С. с адрес *** сумата от 50 300 лв., представляващи пазарната стойност на недвижим имот в гр.Търговище, ул. ”С К” № ХХ, вх.А, ет.4, ап.26 с идентификатор 73626.507.225.2.42, с площ от 65.39 кв.м, заедно с избено помещение № 10, с площ от 10.54 кв.м, заедно с 1.83% ид.части от общите части на сградата с идентификатор 73626.507.225.2 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73626.507.225, като получена на отпаднало основание, ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 09.05.2017г. до окончателното изплащане, както и съдебно-деловодни разноски от 3 900 лв. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което предявеният срещу дружеството иск бъде отхвърлен изцяло като неоснователен. Претендира разноски.

          Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

          Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

          Предявеният иск  е с правно основание чл.55 ал.1 вр.чл.57 ал.2 предл.второ от ЗЗД.

Синдикът на „Виктори“ ЕООД, / н./, ЕИК 835024830у, гр.Добрич  претендира за осъждане на ответника  „Виктори Агро“ ООД, ЕИК 125555587, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.“Априлов“ № 12, представлявано от управителя К С Мда заплати  сумата от 50 300лв, представляваща равностойността  на самостоятелен обект в сградата – апартамент  № ХХ, находящ се в гр.Търговище, ул.“С К“ № ХХ, вх.А, ет.4, ап.26 и представляващ имот с идентификатор 73626.507.225.2.42 по кадастралната карта на гр.Търговище, със застроена площ от 65,39 кв.м., ведно с избено помещение  № 10, със светла площ от 10,54 кв.м., заедно с 1,83 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж , договора за покупко-продажба на който /нот.акт № 48/2010г./ е обявен за нищожен с влязло в сила решение по т.д. № 118/2012г. на Добричкия окръжен съд, ведно със законната лихва върху тази сума за периода от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява от фактическа страна, че с решение № 75/23.03.2012г. на Добричкия окръжен съд, търговска колегия, постановено по  т.д. № 399/2011г. „Виктори“ ЕООД, гр.Добрич е обявено в несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособността  06.04.2010г.

С решение № 55/06.03.2013г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 118/2012г.  е уважен предявеният от синдика на дружеството  иск с правно основание чл.646 ал.2 т.4 от ТЗ за обявяване за нищожна по  отношение на кредиторите на несъстоятелността възмездната сделка, обективирана в нот. акт № ХХт.5, рег.№ 6625, нот.д.№ ХХХ/ХХХХг. на нотариус П А с рег.№ 496 и с район на действие РС -Търговище, с която „Виктори”ЕООД  е продало на „Виктори Агро”ООД ЕИК 125555587, гр.Търговище  недвижим имот, находящ се в гр.Търговище, ул.”С К”№ ХХ, вх.А, ет.4, ап.26, заедно с избено помещение, идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот. Решението на Добричкия окръжен съд  е потвърдено с решение № 129/15.05.2014г. на Варненския апелативен съд, търговско отделение, постановено по в.т.д.№ 432/2013г.  и е влязло  в сила на 07.07.2014г.

Безспорно е установено още, че имотът е бил предмет на три последващи прехвърлителни сделки, в резултат на което не се  намира в патримониума на ответника – купувач, поради което ищецът претендира неговата парична равностойност към момента на  първата отчуждителна сделка, установена по делото в  размер на 50 300лв.

          По основното възражение на ответника, пренесено и пред настоящата инстанция, за погасяване на исковата претенция по давност,  съдът намира следното :

          Исковата претенция се основава на приетото по делото решение на Добричкия окръжен съд по т.д. № 118/12г., с което е призната за нищожна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Виктори“ ЕООД сделката за прехвърляне на недвижимия имот по нот.акт № 48/2010г. на нотариус П А с рег. №  496 на НК. С това решение е уважен иск с правно основание чл.646 ал.2 т.4 от ТЗ, предявен преди изменението на закона с  ДВ бр.20/2013г. Съгласно пар.15 от ЗИД  ТЗ, обн.ДВ бр.20/2013г. предявените до влизането в сила на изменението искове по чл.646 ал.2 т.2 и т.4 се решават по досегашния ред. Т.е. решението по т.д. №118/12г. на ДОС е постановено по установителен, а не по конститутивен иск. Ето защо не може да бъде приета тезата на въззивника, поддържана и пред настоящата инстанция,  че погасителната давност за предявената искова претенция започва да тече от момента на влизане в сила на конститутивния иск, с който прехвърлителната сделка досежно недвижимия имот е прогласена за относително недействителна по отношение на кредиторите на масата на несъстоятелността, тъй като тя е неприложима към процесния случай.

          Полученото по нищожна сделка се счита  получено при начална липса на основание. Съгласно разрешението, дадено в неизгубилото значение Постановление № 1 от 28.05.1979г. на Пленума на ВС, в случаите на първия фактически състав на чл.55 ал.1 от ЗЗД - при първоначална липса на основание, погасителната давност започва да тече от деня на получаването на престацията. Тъй като в процесния случай нищожността на сделката е обявена само по отношение на кредиторите на несъстоятелен търговец и само при открито производство по несъстоятелност, съдът намира, че  началото на срока на погасителната давност досежно иска за връщане на даденото по нищожната сделка  започва да тече от датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. От тази именно дата е могъл да бъде предявен установителния иск и обусловения от него иск за връщане на даденото по договора. Ето защо в случая давността за предявяване на иска за попълване на масата на несъстоятелността с равностойността на отчуждения от трето лице имот по прогласена за нищожна сделка започва да тече от 23.03.2012г. и изтича на 23.03.2017г. Исковата молба е предявена на 09.05.2017г., след изтичане на установената в чл.110 ЗЗД петгодишна давност, поради което възражението за погасяване на претенцията по давност се явява основателно и следва да бъде уважено.

          Исковата претенция е неоснователна, като погасена по давност и следва да бъде отхвърлена.

          На основание чл.649 ал.6 от ТЗ и с оглед изхода на спора масата на несъстоятелността следва да бъде осъдена да заплати по сметка на съда дължимата държавна такса за първа инстанция в размер на сумата от 2 012лв.

          На осн.чл.78 ал.3 ГПК на въззивното дружество се присъждат направените от него разноски за водене на делото в първа инстанция в размер на 2 300лв и за втора инстанция -  в размер на 3 045лв.,  или общо – 5 345лв., съобразно направеното искане и представените към него доказателства.

          Водим от горното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ решение № 172/06.11.2017г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 117/2017г., като вместо него

 

П О С Т А Н О В Я В А  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от синдика на „Виктори“ ЕООД / н./, ЕИК 835024830, със седалище гр.Добрич Т.И.С. срещу „Виктори Агро“ ООД със седалище гр.Търговище с правно основание чл.55 ал.1 във връзка с чл.57 ал.2 предл.второ от ЗЗД за сумата от 50 300 лв., представляващи пазарната стойност на недвижим имот в гр.Търговище, ул. ”С К” № ХХ, вх.А, ет.4, ап.26 с идентификатор 73626.507.225.2.42, с площ от 65.39 кв.м, заедно с избено помещение № 10, с площ от 10.54 кв.м, заедно с 1.83% ид.части от общите части на сградата с идентификатор 73626.507.225.2 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 73626.507.225, като получена на отпаднало основание, ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 09.05.2017г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Виктори“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Добрич, ЕИК 835024830, да заплати по сметка на Добричкия окръжен съд сумата от 2 012лв – държавна такса  за първа инстанция.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Виктори“ ЕООД в несъстоятелност със седалище гр.Добрич, ЕИК 835024830, да заплати на „Виктори Агро“ ООД, ЕИК 125555587, със седалище и адрес на управление гр. Търговище, ул.”Априлов” № 12, представлявано от управителя К С Мсумата от 5 345лв – с.д. разноски за водене на делото в двете инстанции.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ал.1 и 2 ГПК.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :