ОПРЕДЕЛЕНИЕ№182

 

Гр.Варна, 16.03.2016………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на петнадесети февруари през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ Д.

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 100 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на „Месокомбинат Варна” АД със седалище гр.Варна срещу определение № 4114 от 04.12.2015г. по търг.дело № 776/15г. по описа на Варненски ОС, с което е прекратено производството по делото.

В частната жалба се твърди, че между търг.дело № 1260/14г. и търг.дело № 776/15г., и двете по описа на ВОС няма пълно тъждество. Позовава се на недопустимост на производството по търг.дело № 1260/14г., като инициирано от негово име от лице, което не е било надлежно упълномощено и е упражнявало чужди права. Моли съда да отмени обжалваното определение за спиране и да върне делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Прави искане за спиране на настоящето производство до разрешаване на преюдициалния въпрос досежно недопустимостта на производството по търг.дело № 1260/14г.

Насрещната страна по жалбата „Енерго – Про Продажби” АД със седалище гр.Варна, в депозиран в срока по чл.276 ал.1 от ГПК отговор изразява становище за неоснователност на подадената частна жалба. Твърди че е налице висящо производство по същия правен спор между същите страни, предмет на търг.дело № 1260/14г., което е абсолютна процесуална пречка за разглеждане на настоящето производство. Моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 776/15г. е образувано по иск с правно основание чл.55 от ЗЗД на „Месокомбинат Варна” АД срещу „Енерго – Про Продажби” АД за сумата 48 593.76лв., претендирана като платена без основание на седем части като корекция на сметка за електрическа енергия по справка № 22653 от 26.03.2012г., за която сума е издадено дебитно известие № 0089723839 от 19.05.2012г. към фактура № 0088607698 от 27.03.2012г. за допълнително начислено количество потребена електроенергия за период от 180 дни до 23.02.2012г.

Представени са доказателства за образувано търг.дело № 1260/14г. по описа на ВОС, водено между същите страни за вземане в размер на сумата 48 593.76лв., представляваща платена без основание по фактура/дебитно известие № 0089723839 от 19.05.2012г., начислена като корекция на сметка за дължима електроенергия по кл.№ 1100293102 за търговски обект в с.Яребична с абонатен № 1254076999 за периода 01.01.2012г. до 23.02.2012г. претендирана на основание чл.55 от ЗЗД. Към момента предявеният иск е уважен и производството е висящо пред ВКС на РБ по касационна жалба на „Енерго- Про Продажби”. АД, образувано в т.д. № 2882/15г.

Въззивният съд като съпостави изложените в двете искови молби факти, от които произтича спорното право, петитума на исковите молби и страните по делото, намира че е налице пълна тъждество между двете дела. Наличието на висящ процес между същите страни относно същия спор е отрицателна процесуална предпоставка, представляваща пречка за упражняване на правото на иск. Поради което и на основание чл.126 от ГПК настоящето производство, като по-късно заведено следва да бъде прекратено.

Въззивният съд намира, че твърдяните от частния жалбоподател обстоятелства, че производството по търг.дело № 1260/14г. е образувано от негово име от лице, което не е надлежно упълномощено е неотносимо към проверката по чл.126 от ГПК при установеното по делото наличие на висящ процес. Не са налице предпоставки по чл.229 от ГПК за спиране на настоящето производство до произнася на ВКС по молба на  „Месопромишленост Варна” АД от 28.12.2015г. Спирането по чл.229 ал.1 т.4 от ГПК предполага допустимо производство, каквото производството по търг.дело № 776/15г. не е. На основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК съдът спира производството, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което има значение за правилното решаване на спора. Предпоставка за приложението на тази норма е наличието на връзка между делата, т.е. преюдициалност на едното дело спрямо другото, когато делото е от значение за правилното решаване на спора по същество, но не и когато то ще е от значение за допустимостта на това производство.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4114 от 04.12.2015г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 776/15г.

Определението подлежи на касационно обжалване на основание чл.274 ал.3 т.1 от ГПК при предпоставките на чл.280 ал.1 от ГПК с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: