О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 137

 

гр.Варна,   09 .03.2017 г.

 

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                                          ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА 

                                                                              МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия М. НЕДЕВА в.т.д.№ 100/2017 година по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК.

         Образувано е по въззивни жалби подадени от НЕПТУН ООД - гр. Силистра, чрез надлежно упълномощен адв. В., и от СЕМБОДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София, чрез адв. Н. – надлежно упълномощен до приключване на производството по делото пред всички инстанции, срещу решение № 101/14.11.2016г., постановено по т.д. № 201/2015 год. по описа на ОС – Силистра

При извършване на проверка за редовността на жалбите на осн. чл. 267, ал. 1 ГПК ВАпС констатира, следното:

Въззивната жалба на НЕПТУН ООД - гр. Силистра е депозирана в срок, но същата не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 4 ГПК, тъй като държавната такса не е внесена в пълния ѝ размер. Съобразно обжалваемия интерес дължимата държавна такса за въззивно обжалване възлиза в размер на 402,91 лв., от който размер въззивникът е внесъл 378,06лв.. Респ. следва да се довнесе разликата от 24,85 лв. до достигане на пълния размер на дължимата за въззивно обжалване държавна такса.

Администриращият въззивната жалба съд е приел въззивната жалба на Нептун ООД за съответна на законовите изисквания, поради което е пристъпил към изпълнение процедурата по размяна на книжата от същата. В законоустановения срок ответната страна е депозирала писмен отговор, който е съобразен със законовите изисквания.

По отношение въззивната жалба на СЕМБОДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД - гр. София съдът установи, че същата е депозирана в законоустановения за това срок, при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК и отговаря на законовите изисквания. По същата е депозиран писмен отговор от насрещната страна, който е подаден в срок и отговаря на изискванията на закона.

Предвид изложеното по-горе, поради констатираната нередовност на въззивната жалба на НЕПТУН ООД - гр. Силистра, чрез адв. В., производство по в.т.д.№ 100/2017 година по описа на АС - Варна следва да бъде прекратено, а въззивната жалба – върната на първостепенния съд за предприемане на необходимите действия по администриране на същата, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Воден от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 100/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Силистра за изпълнение на указаните по-горе действия по администриране на въззивната жалба на НЕПТУН ООД - гр. Силистра, чрез адв. В., след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивните жалби срещу постановеното по т.д. № 201/2015 год. по описа на ОС – Силистра решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                          ЧЛЕНОВЕ: