О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №120

 

26.02.2018г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 100

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК, образувано по въззивна жалба  на „АЯ“ ООД- гр. Варна, подадена чрез адв. Я.Я. от ВАК, срещу решение № 190/20.11.2017г., постановено по т. д. № 39/2016год. по описа на ОС – гр. Добрич.

При извършване на задължителната проверка за допустимост на производството и редовност на жалбата съставът на въззивния съд констатира следното:

В процедурата по администриране на въззивната жалба, в изпълнение на дадените указания от администриращия съдия, въззивникът представил доказателства за внесена по сметка на ВнАпС държавна такса в размер на 5 535.16 лв., при пълен размер на дължимата държавна такса за сумата 5 743.20 лв., определена по правилото на чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, въз основа на материален интерес от 287 160 лв. Това обуславя извод за нередовност на въззивната жалба по смисъла на чл. 261, т. 4 ГПК.

На следващо място, във въззивната жалба се релевират самостоятелни оплаквания за неправилност на обжалваното решение в частта за разноските с твърдения за прекомерност на присъдените с първоинстанционното решение разноски за адвокатски хонорар на насрещната страна, в сравнение с предвидения минимален размер на адвокатското възнаграждение в Наредба № 1/2004г. В тази част въззивната жалба съставлява молба по чл. 248 ГПК за изменение на решението в частта за разноските. Компетентен да разгледа и да се произнесе по молбата е първоинстанционният съд.

Въз основа на тези констатации съставът на въззивния съд намира, че производството по делото следва да бъде прекратено и делото да се върне на ДОС, по компетентност, за даване на указания за довнасяне на сумата 207.60 лв. - държавна такса за въззивно обжалване.

 

Воден от горното, съставът на ВнАпС, Търговско отделение

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по въззивно т. д. № 100/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.

ВРЪЩА делото за Добрички окръжен съд, за произнасяне по съдържащата се във въззивната жалба молба с правно основание чл. 248 ГПК, както и за изпълнение на указаните в мотивите на определението действия по администриране на жалбата.

При отстраняване нередовностите на въззивната жалба делото да се изпрати обратно на ВнАпС за разглеждане й по същество.

 

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.                   2.