О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 103

 

                                         гр.Варна, 19.02.2019 г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:                                                                     

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:Г. ЙОВЧЕВ

                                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев в.ч.т.д. №100 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274, ал.1 ГПК вр. чл.613а от ТЗ.

Образувано е по частна жалба от ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – чуждестранно юридическо лице със седалище гр.Санкт Петербург, Руска федерация срещу определение №643/06.12.2018 г., постановено по т.д.№123/2018 г. по описа на Окръжен съд Добрич, с което е върната жалба вх.№6528/22.10.2018 г.  от адв.Р.М., в качеството й на процесуален представител на  кредитор с прието вземане  ООО“Алгебра Логики“, със седалище гр.Санкт петербург, Русия и в качеството й на пълномощник на „Сийк Фаундейшън“ЛЛС, със седалище Сейнт Питърс, щат Мисури, САЩ срещу определение №528/12.10.2018 г. на ДОС.

Твърди се, че съдът е дал неправилни указания по повод подадената жалба срещу определение №528/12.10.2018 г. на ДОС, поради което неизпълнението им, не може да доведе до връщане на жалбата.

Длъжникът „Хил Сити“ АД - в несъстоятелност и синдикът на несъстоятелния длъжник, са подали писмени отговори, в които оспорват жалбата.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу разпореждане, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

С определение N 528/12.10.2018 г., постановено по т.д.№123 по описа за 2018 г. на ДОС, съдът е отменил определението си от 17.09.2018 г., с което е свикал събрание на кредиторите на „Хил Сити“ АД - в несъстоятелност.

Срещу определението е постъпила частна жалба вх.№6528/22.10.2018 г.  от адв.Р.М., в качеството й на процесуален представител на  кредитор с прието вземане  ООО“Алгебра Логики“, със седалище гр.Санкт петербург, Русия и в качеството й на пълномощник на „Сийк Фаундейшън“ЛЛС, със седалище Сейнт Питърс, щат Мисури, САЩ.

С разпореждане №1040 от 06.11.2018 г., съдът по несъстоятелността е указал на жалбоподателя, в едноседмичен срок от уведомяването да  представи доказателства, установяващи упълномощаване на адвоката от кредитора с прието вземане ООО “Алгебра Логики“ или установяващи  прехвърляне вземанията на ООО “Алгебра Логики“ в полза на „Сийк Фаундейшън“ ЛЛС, със седалище Сейнт Питърс, щат Мисури, САЩ, с оглед наличието на данни за заличаване на кредитора ООО “Алгебра Логики“, както и доказателства за внесена държавна такса по жалбата.

Съобщението за постановения от съда акт е получен от лицето подало жалбата на 14.11.2018 г., като в указания срок са представени само доказателства за внесена държавна такса, като са изложени твърдения, че дружеството не е заличено от Търговския регистър на Русия.

Тъй като дадения едноседмичен срок изтекъл на 21.11.208 г., разпореждането на съда не е изпълнено, с обжалваното определение, имащо характер на разпореждане, съдът е върнал жалбата, на осн. чл.262, ал.2, т.2 вр. чл.275, ал.2 от ГПК. 

Съдът намира, че постановеното разпореждане на съда по несъстоятелността е съобразено изцяло с изискванията на закона. С оглед представеното от синдика на стр.2517, том VII, извлечение от Единния държавен регистър на юридическите лица в Русия, от което се установява, че 23.10.2014 г. е заявено за вписване, заличаването на ООО “Алгебра Логики“, поради приключила ликвидация, съдът правилно е изискал от жалбоподателя да представи пълномощно, придружено с удостоверение за актуалното съдтояние на търговеца, респективно доказателства, че приетото в несъстоятелността вземане е прехвърлено на трето лице – посочено в жалбата, като е предупредил за неблагоприятните за страната последици в случай на неизпълнение в срок – връщане на жалбата.                                                                    

В срока за отстраняване на нередовностите на жалбата изпълнение не е последвало, поради което към датата на постановяване на обжалваното разпореждане, са били налице основания за връщане на частната жалба.                          Наред с това, следва да се отбележи, че определението на съда по несъстоятелността, с което е отменено определение за насрочване на събрание на кредиторите срещу което е подадена върнатата жалба, не подлежи на въззивно обжалване.

Съобразно разрешението дадено в т.8 на тълкувателно решение 1/2017 г. от 03.12.2018г. на ОСТК по тълк.дело № 1/2017 г., определението по чл.674 от ТЗ, с което съдът по несъстоятелността отказва свикване на събрание на кредиторите не подлежи на обжалване. Определението на съда по несъстоятелността, с което се отменя определението по чл.674 от ТЗ за свикване на събрание на кредиторите се приравнява като хипотеза на отказа на съда по несъстоятелността да свика събрание на кредиторите, поради което и в настоящия случай следва да намери приложение даденото в тълкувателното решение разрешение за необжалваемост на определението на съда по несъстоятелността.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.                                                                                                                         

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на ООО „Алгебра Логики“ в ликвидация – чуждестранно юридическо лице със седалище гр.Санкт Петербург, Руска федерация срещу определение №643/06.12.2018 г., постановено по т.д.№123/2018 г. по описа на Окръжен съд Добрич, с което е върната жалба вх.№6528/22.10.2018 г.  от адв.Р.М., в качеството й на процесуален представител на  кредитор с прието вземане  ООО“Алгебра Логики“, със седалище гр.Санкт петербург, Русия и в качеството й на пълномощник на „Сийк Фаундейшън“ЛЛС, със седалище Сейнт Питърс, щат Мисури, САЩ срещу определение №528/12.10.2018 г. на ДОС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: