ОПРЕДЕЛЕНИЕ №135

гр. Варна, 16.02.2016 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 101/2016 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 2, изр. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД, с ЕИК ***, представлявано от управителя В* Ж*, чрез адв. В* А*и адв. К.Й. *** против разпореждане № 454 от 15.01.2016 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. т. д. № 1533/2015 г., с което е върната касационната жалба на „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД срещу решението на Варненския окръжен съд, постановено по същото дело.

При съобразяване допустимостта на частната жалба, настоящият състав на съда установи, че същата не отговаря на чл. 275, ал. 2 вр. чл. 261, т. 4 от ГПК – липсва доказателства за внесена държавна такса от 15 лв. по сметка на разглеждащия спора съд – в случая Варненския апелативен съд /представената вносна бележка за внесена държавна такса удостоверява внасяне на такса по сметка на ВКС на РБ/. На жалбоподателя следва да се укаже да отстрани констатираната нередовност на осн. чл. 275, ал. 2 вр. чл. 262, ал. 1 от ГПК.

Наред с това не е изпълнена и процедурата по размяна на книжа – на основание разпоредбата на чл. 276, ал. 1 от ГПК, съгласно която, след като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. След като в производството е участвала насрещна страна, на същата следва да й се предостави възможност да депозира отговор на жалбата, като в случая аналогия с чл. 129, ал. 3 от ГПК не може да се прави.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото в. ч. т. д. № 101/2016 година по описа на Апелативен съд – Варна.

ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за надлежното администриране на частна жалба вх. № 3761 от 08.02.2016 г. от „ЛИЙГАЛ ЕНД ЛАНД СЪРВИСИЗ” ЕООД, с ЕИК *, представлявано от управителя В* Ж*, чрез адв. В* А* и адв. К.Й. *** против разпореждане № 454 от 15.01.2016 г. на Варненския окръжен съд, постановено по в. т. д. № 1533/2015 г., като: 1/ се укаже на жалбоподателя да внесе дължимата държавна такса от 15 лв. по сметка на Апелативен съд – Варна и 2/ се връчи препис от частната жалба на насрещната страна С.И.А. съгласно чл. 276, ал. 1 от ГПК с указание, че може да подаде отговор.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                        2.