ОПРЕДЕЛЕНИЕ

139

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  23.02.2015 г. в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                              ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                                                                   К* Г*

 

като разгледа докладваното от съдия В.П* ч.т.д.№ 102 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Е* М* 2009” ЕООД – гр.Стара Загора срещу  разпореждането от 18.11.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№669/2013 г., с което е върната частна жалба вх. №27067/26.09.2014 г.  срещу разпореждане за връщане на въззивна жалба срещу решението по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

На частния жалбоподател са били редовно съобщени указанията на съда за оставяне на частната жалба без движение предвид констатирана нередовност на същата - непредставяне на доказателства за платена държавна такса по нея в размер на 15 лв. Връчителят не е намерил достъп до канцеларията на търговеца или някой, който е съгласен да получи съобщението, затова е залепил уведомление по чл.47, ал.1 – ГПК на входната врата съгласно разпоредбата на чл.50, ал.4 – ГПК. В двуседмичния срок по чл.47, ал.2 – ГПК, считано от датата на залепяне на уведомлението – 30.10.14 г. съобщението не е било потърсено в канцеларията на съда, като указанията на съда в него не са били изпълнени от жалбоподателя.

При това положение частната жалба правилно е била върната от администриращия ОС Варна като нередовна с обжалваното разпореждане от 18.11.2014 г. и същото следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №12072/18.11.2014 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№669/2013  г., с което е върната като нередовна частна жалба на „Е* М* 2009” ЕООД – гр.Стара Загора вх. №27067/26.09.2014 г. срещу разпореждане за връщане на въззивна жалба срещу решението по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.