ОПРЕДЕЛЕНИЕ№575

 

Гр.Варна, 04.10.2017……

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на трети октомври през двехиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 102 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.66 ал.2 от ГПК, образувано по частни жалби на К.П.Д. ***, „Д. Къмпани“ ЕООД със седалище гр.София и „Лайтинг Къмпани“ АД със седалище гр.София, срещу определение от с.з. на 19.12.2016г., с което молбите им за възстановяване на пропуснат срок за отговор на искова молба по търг.дело № 680/16г. по описа на ВОС са оставени без уважение.

В частните жалби се твърди, че ожалваното определение е необосновано, неправилно и незаконосъобразно. Твърдят, че независимо, че в заповедното производство са представени пълномощни на адвокатите Върбанова и Тодорова, ищецът в исковото производство не разполага с информация дали тези адвокати имат процесуално представителство и за това дело, както и дали пълномощните им не са оттеглени. Твърдят че адвокат Върбанова не е упълномощена да представлява ответниците по конкретното исково производство и пълномощното и е оттеглено преди образуване /връчване на книжа по настоящето дело. Твърдят че тя е била упълномощена да подаде възражение по чл.414 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение по ч.гр.дело № 361/16г., както и че договорът за правна помощ и всички пълномощни са оттеглени, поради което не е налице надлежно връчване на книжата по делото. Твърдят че пълномощията на адвокат Върбанова и адвокат Тодорова са оттеглени преди образуване/връчване на книжата по настоящето дело, както и че не са уведомени от адвоката за настоящето производство. Твърдят че в случая за налице предпоставките за възстановяване на срок, тъй като се касае за действия на трето лице, които страната не е могла да предвиди или ако ги е предвидила, обективно не е била в състояние да ги предотврати. Твърдят че след оттегляне на пълномощията от адвокатите Върбанова и Тодорова, те са неуведомени за настоящето дело, а получаването на книжа от трето, неучастващо по делото лице, представлява внезапно възникнали, обективни, непредвидими и непреодолими от тях обстоятелства, които няма как да преодолеят при условие, че не знаят за тях.

Оспорват извода на съда, че адвокат Върбанова е техен съдебен адресат и по новообразуваното исково производство по силата на представеното в заповедното производство пълномощно. Твърдят че исковата молба по чл.422 от ГПК е първа по ред инстанция и исковия съд не разполага с документите в заповедното производство, поради което и представителната власт следва да бъде доказана в исковото производство. Твърдят също така, че чл.35 от ГПК не следва да се прилага и не следва да се изисква уведомяване на съда за оттегляне на пълномощното от страна на ответника, тъй като адвокатите нямат пълномощно по конкретното исково производство, а също така и че няма съобщени за образуваното търг.дело № 680/16г. по адреса на управление на дружествата.

Молят съда да отмени обжалваното определение и да уважи молбата им за възстноновяване на срока за отговор на исковата молба.

В депозиран в срока по чл.276 от ГПК писмен отговор, насрещната страна по жалбите „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД със седалище гр.София, изразява становище за неоснователност на частните жалби и моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежни страни в срока по чл.275 от ГПК и е допустима, като по допустимостта и е налице произнасяне на ВКС по ч.търг.дело № 1358/17г. с определение № 456 от 07.08.2017г.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 680/16г. по описа на Варненски ОС е образувано по предявен установителен иск след заповедно производство от „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД срещу „Д. Къмпани“ ЕООД, „Лайтинг Пропъртис“ ЕООД, „Лайтинг Къмпани“ АД, „СД Лайтинг“ АД и К.П.Д., за установяване на съществуване на вземания, за които е издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК по ч.гр.дело № 361/16г. по описа на ВРС. Исковата молба, с доказателствата към нея е връчена на всички ответници чрез адвокат Върбанова на 18.07.2016г. В срока по чл.367 от ГПК от ответниците няма постъпил отговор на исковата молба. Съдът е постановил определение № 3067 от 16.09.2016г. по чл.374 от ГПК, изратено за връчване  чрез адвокат Върбанова. На 03.10.2016г. е депозирана молба от адвокат Върбанова, с която уведомява съда за отказ от дадените и от ответниците пълномощни. На 17.11.2016г. са постъпили молби от ответниците „Д. Къмпани“ ЕООД, „Лайтинг Къмпани“ АД, „СД Лайтинг“ АД и К.П.Д. за възстановяване на срока за отговор на исковата молба. След провеждане на процедурата по чл.66 от ГПК в съдебно заседание на 19.12.2016г. първоинстанционният съд е постановил обжалваното определение, с което молбите на ответниците за възстановяване на пропуснат срок за отговор на искова молба по търг.дело № 680/16г. по описа на ВОС са оставени без уважение.

Въззивният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Възстановяването на предвиден в закона или определен от съда срок за извършване на процесуално действие е възможно при наличие на предпоставките, посочени в чл.64 ал.2 от ГПК. За да бъде възстановен срокът, пропускането му трябва да се дължи на особени, непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее. Законът не дефинира понятието „особени непредвидени обстоятелства“, но правната доктрина и константната съдебна практика еднозначно възприемат, че като особени и непредвидени обстоятелства следва да се квалифицират само тези обстоятелства, които са възникнали внезапно и неочаквано и които обективно са възпрепятствали извършването на обвързаното със срок процесуално действие, въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса, както по отношение на самата страна, така и по отношение на лицето, което страната е избрала и е упълномощила да я представлява по делото.

Частните жалбоподатели поддържат, че исковата молба е връчена на лице, което не е техен процесуален представител, тъй като пълномощното е дадено в заповедното производство за подаване на възражение и е оттеглено, преди образуване на делото и връчване на книжата. По съществото си това е твърдение за допуснато процесуално нарушение от съда при връчване на исковата молба чрез лице, което няма представителна власт за страната. Процесуалното нарушение се отразява върху валидността на процесуалните действия и следователно няма да е налице редовно връчване препис от исковата молба на ответниците, съответно за тях няма да настъпили преклузиите по чл.370 от ГПК, поради което и няма основание да се търси възстановяване на срок /той не е започнал да тече/. Ако съдът постанови решение въпреки допуснатото процесуално нарушение при връчване на препис от исковата молба и доказателствата към нея на ответниците, това е основание при постъпила въззивна жалба от ответниците, въззивният съд да отстрани допуснатото процесуално нарушение, като разгледа направените от ответниците възражения срещу иска и допусне исканите от тях доказателства. Евентуално допуснатото процесуално нарушение от първоинстанционния съд при връчване на препис от исковата молба не е особено непредвидено обстоятелство, което страната не е могла да преодолее и не може да послужи за възстановяване на срока по чл.64 ал.2 от ГПК. Твърденията за допуснати процесуални нарушение от съда при връчването на исковата молба, са обстоятелства, относими към преценката на правилността на решението на съда по същество, но не представляват особени непредвидени обстоятелства, които страната не е могла да преодолее по смисъла на чл.64 ал.2 от ГПК.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определения от съдебно заседание от 19.12.2016г. по търг.дело № 680/16г. по описа на Варненски ОС, с което молбите на ответниците „Д. Къмпани“ ЕООД, „Лайтинг Къмпани“ АД, „СД Лайтинг“ АД и К.П.Д. за  възстановяване на срок за подаване на отговор на исковата молба са оставени без уважение.

Определението подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от връчване на препис от настоящето определение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: