ОПРЕДЕЛЕНИЕ№196

 

Гр.Варна, ……22.03.…… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и първи март през двехиляди и деветнадесета година в състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                  ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

                                       МАРИЯ ХРИСТОВА   

                           

           Като разгледа докладваното от съдията Радослав Славов ч.в.търг.дело № 103 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба от Б.Б.Н., П. Б.Н. и Б.Б.Н., чрез законния си представител майка им А.П.Д.,***, всички чрез адв.Ц. срещу определение № 282/05.11.2018г., постановено по т.д.№ 104/2017год. по описа на ОС- Шумен с което е прекратено производството по делото по отношение на ответниците физически лица Ю. П.Н., Б.Б.Н. и Г.Б.Н..

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради необоснованост, по изложени съображения. Конкретно излага, че съобразно изложеното в исковата молба, налице е спор между ищците и ответниците-физически лица, поради което е предявен иск по чл.110 ГПК за разрешаване на спор между наследници. Счита, че понеже такъв спор не може да бъде разглеждан в производство по чл.71 ТЗ, то производството по иска по чл.110 ГПК следва да бъде отделено  в отделно производство, но не и да бъде прекратено.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещните страни ответниците по прекратеното производство -Б.Б.Н.-***, Ю. П. *** и Г.Б.Н. от гр. София, чрез писмен отговор чрез адв. Б., считат частната жалба за неоснователна, по изложени съображения. В подкрепа на изразеното становище представят съдебна практика.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба вх. № 2897/27.06.2018 г., чрез която са предявени искове от Б.Б.Н., П. Б.Н. и Б.Б.Н., чрез законния си представител майка им А.П.Д.,***, всички чрез адв.Ц. срещу ответниците - ТЕТРАХИБ АД с. Н. К.,  Б.Б.Н.-***, Ю. П. *** и Г.Б.Н., за признаване на установено по отношение на ответниците, че всяка една от малолетните ищци, като наследница на Б. Н. притежава по 6 909 бр.акции от капитала на дружеството „Тетрахиб“АД.

Съдът с обжалваното определение е прекратил предявените искове, по отношение на ответниците-физически лица като е приел, че същите не са пасивно легитимирани по иска с правно основание чл.71 ТЗ.

Определението е законосъобразно.

С Определение № 553/17.09.2018год. по в.ч.т.д. № 455/2018год. на ВАпС, съдът е отменил Определение № 67 от 09.02.2018год. постановено по т.д.№ 104/2017г. по описа на ШОС, с което съдът е прекратил производството по делото, образувано по предявен иск с посочено от ищците правно основание чл.110 ГПК. Видно от изложените съображения, въззивния съд е споделил извода на окръжния съд, че не е налице правен интерес от  иск по чл.110 ГПК. Но с оглед на въведения предмет на делото, въззивният съд е направил извод, че първоинстанционният съд е сезиран с иск с правно основание чл.71 ТЗ. Изрично, в определението на въззивния съд е посочено, че с оглед на въведените твърдения, ищците притежават активна легитимация за завеждане на иск по чл.71 ТЗ, за защита твърдяното право на членство в ответното дружество, изразяващо се в притежание на всяка от ищците от по 6 909 бр. акции от капитала на «Тетрахиб»АД. За това, в обобщение съдът е посочил, че, предявеният иск по чл.71 ТЗ е допустим и следва да бъде разгледан. Тези изводи-относно допустимостта на предявения иск и неговата правна квалификация са задължителни за първоинстанционния съд-арг.чл.278 ал.3 ГПК. За това и извода на окръжния съд, чрез който е приел, че е сезиран с иск по чл.71 ТЗ е законосъобразен. А не е спорно в процеса, че при иск с правно основание чл.71 ТЗ, пасивно легитимирано е единствено съответното търговско дружество.

За това, съдът правилно е прекратил исковете срещу посочените физически лица-ответници по иска по чл.71 ТЗ, поради липса на пасивна легитимация. По изложените съображения, становището, че производството е  следвало да бъде разделено се явява неоснователно.

 С оглед на изложеното, обжалваното определение се явява законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

                 По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                

 

 

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 282 от 05.11.2018год. постановено по т.д.№ 104/2017г. по описа на ШОС.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ

в  едноседмичен срок от съобщаването му на страните при условията

на чл.280, ал.1 И АЛ.2 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.