ОПРЕДЕЛЕНИЕ

211                                                  23.03.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  23-и март                                                               Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                        ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                             ДАРИНА МАРКОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 104 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по частна жалба подадена от „Терра Еко МС“ООД гр. В.Търново,  с управител С* Д*Ц* против Определение № 6/09.01.2018год. на Шуменски окръжен съд, с което е изменена / намалена/ от 500лв. на 200лв., а не отменена наложена глоба на дружеството, защото е причинило затрудняване на хода на производството, поради невнасяне на депозит на вещото лице.

Счита същото за неправилно, по изложени съображения, като основното е, че разпоредбата на чл.92 а ГПК е неотносима и не е следвало да бъде прилагана за конкретното неизпълнение.

Частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на определението  на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството е образувано по молба на жалбоподателя с правно основание чл.625 ТЗ и искане да бъде открито производство по несъстоятелност на „Чил-Исмет Салим“ЕООД с.Длъжко, обл.Шумен. С молбата са направени доказателствени искания, между които и допускане на ССчЕ, с посочена задача, относима към производството по несъстоятелност.

С определение № 355/14.11.2017год. с изготвения доклад по делото съдът е допуснал поисканата ССчЕ, с поставени задачи, определил е депозит за изготвяне на същата в размер на 450 лв., вносим от молителя в тридневен срок: Определил е и вещо лице, като е посочил, че на същото следва да бъде съобщено за допуснатата ССЕ след внасяне на определеното възнаграждение. Не се оспорва, че молителят не е изпълнил така вмененото му задължение, да внесе сумата от 450 лв., за което е бил редовно уведомен.

С протоколно определение от 13.12.2017год., постановено по т.д. № 173/2017год. на ШОС, съдът след като е констатирал, че ССЕ не е изготвена, поради невнесен от молителя депозит, респективно делото делото следва да бъде отложено поради тази причина, е наложил глоба на основание чл.92а вр.чл.91 ГПК на жалбоподателя, в размер на 500лв.  С молба вх.№ 5806/28.12.2017год., молителят, е поискал да бъде отменена наложената глоба, като е посочил като причина за невнасяне на сумата, че от страна на длъжника са предприети действия за уреждане на отношенията, поради което и производството може да се окаже лишено от правен интерес и да се прекрати. За това и счита, че може да се окаже  ненужно правенето на разноски за това производство.

С определение № 6 от з.з., проведено на 09.01.2018год. съдът е разгледал молбата за отмяна на глобата, изложил е съображения за нейната частична основателност и е намалил размера на наложената глоба на 200лв.

Определението е частично незаконосъобразно, поради следното:

Преди всичко следва да се отбележи, че съдът не споделя изразеното становище в частната жалба, за неприложимост на разпоредбата на чл.92 а ГПК в конкретната хипотеза. Според съдържанието на чл.92 а ГПК, предпоставка за налагане на глоба на страна е същата неоснователно да е причинила отлагане на делото. Следователно, глобата се налага когато страната със своето поведение е станала причина за отлагане на делото и когато това поведение е неизвинително.  За това, в настоящето производство следва да се установи, дали отлагането на делото е поради виновно неизпълнение на процесуалните задължения от страна на молителя-сега жалбоподател.

Следва да се отбележи, че допуснатата експертиза от окръжния съд е напълно относима към предмета на делото, за това и без нейното изпълнение съдът не би могъл да се произнесе по направеното с молбата по чл.625 ТЗ искане. За това и правилно същата не е заличена, а делото е отложено и е дадена възможност на страната да изпълни задължението си за внасяне на определеното възнаграждение, необходимо за изготвяне на  допуснатата ССчЕ. Предвид изложеното, съдебният състав намира, че с поведението си страната е станала причина за отлагане на делото, респективно, че са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.92 а ГПК, поради което следва да бъде санкционирана в размери посочени в чл.91 ал.2 ГПК. При определяне на размера на санкцията и като взе в предвид, че нарушението е извършено за първи път, съдът намира, че следва да бъде наложена глоба в минимално предвидения размер от 100лв.  При този размер на наложената санкция, съдът счита, че би се постигнал търсения със санкцията дисциплиниращ ефект относно процесуалното поведение на страната.

Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде изменено в посочения смисъл.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ИЗМЕНЯ  Определение № 6 от 09.01.2018год. по т.д.№ 173/2017год. по описа на Шуменски окръжен съд, като НАМАЛЯВА размера наложената на „Терра Еко МС“ООД гр.В.Търново,  действащо чрез управителя С*Д* Ц*  глоба от 200 лв. на 100лв.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                          2.