Р Е Ш Е Н И Е

№   138/23.05. 2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  23.04.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА   

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 105 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С Решение № 58/16.12.2013год. по т.д. № 65/2013год. на РзОС , съдът е отхвърлил молбата на „М - ХХХХЕООД гр.Русе,  за обявяване на „Н И” ООД гр.Кубрат в несъстоятелност.

 Срещу постановеното решение е постъпила въззивна жалба от „М - ХХХХ”ЕООД, гр.Русе, представлявано от управителя В И И., чрез пълномощникът си адв.Д.Р. ***.

 Счита обжалваното решение за  неправилно- тъй като е постановено при нарушаване на процесуалните правила, поради  незаконосъобразност и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което молбата бъде уважена.

Насрещната страна не е изразила становище по жалбата.

В съдебно заседание страните не са се явили и не са изразили становища.

 Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата  и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата  е подадена в срок и е процесуално допустима

Разгледана по същество, съдът намира жалбата  за основателна, поради следние съображения:

Производството пред окръжния съд е образувано по молба за откриване производство по несъстоятелност вх.№ 3797/20.09.2013год. на „М - ХХХХ ЕООД гр.Русе, представлявано от управителя В И И., чрез процесуален представител, срещу „Н И”ООД гр.Кубрат, представлявано от Валентин М.М..

Твърди се, че между „М - ХХХХ ЕООД гр.Русе и  „Н И”ООД, на 08.08.2013год. е сключен договор за продажба на движима вещ, по който молителят е прехвърлил  на ответното дружество правото на собствменост върху  Газостанция-Резервоар за пропан –бутан за сумата от 8 400лв. с ДДС, която е следвало да бъде заплатена по банкова сметка ***, считано от сключването на сделката.

В уговорения срок купувачът не е извършиил плащане, като с изявление от 04.09.2013 год. е признал, че на посоченото основание дължи на молителя сумата от 8 400лв.

Предвид изложеното, счита, че „Н И” ООД в качеството си на търговец не е в състояние да изпълнява изискуеми парични задължения по търговските си сделки и е изпаднало в трайно и необратимо  състояние на неплатежоспособност по см. на чл.607 а вр. чл.608 ТЗ, както и че молителят притежава активна  процесуална легитимация  по чл.625 ТЗ, тъй като е титуляр на  на неудовлетворено вземане срещу длъжника.

Ответното дружество „Н И” ООД със седалище гр.Кубрат, в срока по чл.131 от ГПК е депозирал писмен отговор по молбата на кредитора, в който счита молбата за допустима и основателна, като не оспорва качеството на кредитор на молителя, на посоченото от него основание. Излага също, че в началото на годината дружеството окончантелно е прекратило търговската си дейност, същото има непогасени задължения към доставчици, Държавата и ТБ”ОББ” и трайно е спряло да обслужва задълженията си по търговски сделки и публичните си задължения.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства и доводите на страните, заедно и поотделно и по вътрешно убеждение, на основание чл.235 от ГПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Не се спори, че на 8.08.2013год. страните са сключили договор за покупко-продажба на движима вещ за сумата от  8 400лв. с ДДС, която е следвало да бъде заплатена от ответната страна в петдневен срок от сключването. По договора е издадена фактура №7/8.8.2013год., представен е и приемо-предавателен протокол за предаване на вещта от ищеца на ответника.  Продажбата е отразена по съответния ред в счетоводствата на дружествата и пред НАП.

Една от предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 ТЗ, е задължението към молителя да произтича по търговска сделка, за което правно релевантни са качеството на длъжника, като търговец и търговският характер на сделката, от която произтича вземането, като съгласно чл. 286, ал. 1 ТЗ търговска е сделката, сключена от търговец, която е свързана с упражняваното от него занятие. Не е спорно, че посочените предпоставки са налице. Следва да се отбележи, че от неизпълнението на задължение по търговска сделка, не може да се направи извод, за неплатежоспособност на търговеца. Това е така, тъй като има случаи, по които на различни основания, търговецът счита, че не дължи конкретната сума и въпреки че има възможност, не погасява задължението.  Предвид изложеното, критерий за обявяване на търговец в несъстоятелност е цялостното състояние на финансите му, установявано чрез коефициентите за ликвидност.

Съгласно чл. 608, ал. 1 ТЗ, производство по несъстоятелност се открива за търговец, който не е в състояние да изпълни свое изискуемо парично задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.

От представените доказателства-изпълнителен лист и ПДИ,  се установява, че ответното дружество, „Н Г”ООД гр.Кубрат,  „А” ООД и три физически лица са осъдени да заплатят солидарно на кредитора „ОББ”АД, сумата от 111 928,57евро-просрочена главница по Договор за кредитна линия от 2008год., 35 309,13евро наказателна лихва, 5759,44лв. д.т. и 3 995,66лв.-адвокатско възнаграждение. Ответното дружество е ипотекирало имуществото си за обезпечение на задълженията на „Н Г” ООД, по договора за кредит към ТБ”ОББ”, като неизпълнението по договора за кредит е в размер на 293 731,35лв.

След заседанието по съществото на спора, е представено  постановление за възлагане на недвижим имот от 11.11.2013год., според което по изп.д. № 20138320401893 на ЧСИ с р.№832, след проведена публична продан, ипотекирания имот на ответника е възложен за сумата 215 003лв. без ДДС.

Според заключението на неоспореното заключение на ССчЕ се установява следното:

Към датата на подаване на молбата-20.09.2013год., дружеството има изискуеми задължения по търговски сделки в общ размер на 31 342,24лв., публично-правни задължения към НАП в размер 19 483,78лв. дължими главници и 3 669,69лв.-лихви, сумата от 1 066,38лв.-дължими по НП.

Към други кредитори-33 625лв. от които 25 000лв.-главница по договор за заем и останалите 8 625лв.-лихва за забава. Сумата е изискуема към 02.06.2011год.

Към 30.09.2013год. дружеството е задължено с изплащане на трудови възнаграждения в размер на 22 897,41лв., а касовата наличност е 852,37лв. До м.ХІІ 2011год. дружеството е реализирало приход от дейността си в размер на 135 329,12лв. За 2012г. и за 2013год. не е декларирало приходи от дейността си. Към датата на изготвяне на заключението, ДМА на дружеството са 609 000лв., стокови запаси -14 000лв., краткосрочни вземания 14 959,97лв.

ССЕ е определила коефициентите за ликвидност, за финансова автономност и на задлъжнялост-стр.89, а именно:

К за обща ликвидност към 31.12.2010год. е 1,31,  към 31.12.2011год.-0,36,  към 31.12.2012год. 0,30 и към 30.09.2013год.-при по-благоприятния вариант ІІ-с изключване на задължението от 293 731,35лв. коефициентът на обща ликвидност е 0,28. Референтните стойности за КОЛ са 1,2-2.

Коефициент за бърза ликвидност, за който референтните стойности са 1-1,2 и който към същите периоди е със следните стойности: 

-0,61: 0,20: 0,07: 0,15.

Коефициент за нез. Ликвидност-реф.стойностти-0,5-0,7:

0,61: 0,20: 0,07: 0,15.

Видно от стойносттите на коефициентите за ликвидност, налице е изразена тенденция за рязко влошаване на същите към 31.12.2011год. и всички към посочената дата са под референтните стойностти.

Това обстоятелство се установява и от заключението на ССчЕ, според която затрудненията на търговеца по плащанията имат траен характер, тъй като търговецът не разполага с налични парични средства. В подкрепа на този извод е и констатацията, че през  2012год. и 2013год. дружеството не е реализирало приходи и тъй като според ССЕ, през посочения период, същото е начислявало разходи, което и обуславя влошаването на финансовото му състояние.

По повод на изложеното в съдебно заседание от вещото лице и възприето от съда становище, че дружеството е разполагало с активи, да покрие задълженията си, в размер на 78 000лв. /без задължението от 293  731,35лв./: Към настоящия момент дружеството не разполага с цитираните от ССЕ ДМА, тъй като, както се изложи по-горе, активите на дружеството  са възложени на трето лице, чрез проведена публична продан. Предвид изложеното, дружеството не притежава активи, които да покриват задълженията му към всички кредитори.

Съобразно разпоредбата на чл.608 ал.1 от ТЗ неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуема парично задължение по търговска сделка. Изложеното по-горе безспорно установява, че ответното дружество не е в състояние и не изпълнява паричните си задължения.

Съдът счита, че са налице и останалите предпоставки за обявяване на търговеца в несъстоятелност: Както се изложи, според ССЕ и останалите доказателства, настъпилите  затруднения във финансовото му състояние имат траен характер:-Кредиторите му не могат да бъдат удовлетворени с наличното имущество.

За начална дата на несъстоятелността, съдът приема датата 31.12.2011год., съобразно данните от заключението на ССЕ. Видно е, че по преобладаващата част от задълженията по търговски сделки и по публично-правни задължения, плащанията са спрени през втората половина на 2011год.-месец август –септември.  Освен това, установените към 31.12.2011год. коефициенти за ликвидност са под референтните стойностти, последните приход на дружеството е постъпил през м.12.2011год., след 2011год., приходи в дружеството не са постъпвали.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд                 

            

                                      Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ  Решение № 58/16.12.2013год. по описа на Разградски окръжен съд, постановено по т.д. № 65/2013год., , с което съдът е отхвърлил молбата на „М - ХХХХЕООД, ЕИК 201517419 гр.Русе,  за обявяване на „Н И” ООД гр.Кубрат в несъстоятелност.

 И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността  на основание чл.630 ал.1 от ТЗ на „Н И”ООД, с ЕИК 200681515, със седалище и адрес на управление в град Кубрат, ул. „Н.Й.Вапцаров" № 4 а, ет.ІІ.

ОПРЕДЕЛЯ начална дата на неплатежоспособността на „Н И”ООД, с ЕИК 200681515, със седалище и адрес на управление в град Кубрат -31.12.2011год.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Н И”ООД, с ЕИК 200681515, със седалище и адрес на управление в град Кубрат.

 Изпраща делото на Разградски окръжен съд за назначаване на временен синдик  и за свикване на първо събрание на кредиторите.

На основание чл.622 от ТЗ решението подлежи на незабавно вписване в ТР, а на основание чл.14 от ЗТР, препис от решението да се изпрати служебно на агенцията.

На основание чл.634в от ТЗ решението да се впише в книгата за актовете на съда по несъстоятелността, водена при Разградси окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 - ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.