О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№    189                        15.03. 2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  четиринадесети март                                                  година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ: А.Братанова

                             М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 105 по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от „Морско казино“ ЕАД /н./, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 22А, представлявано от Галина Тодорова Чолакова против определение № 659/20.02.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1495/2016г., с което е оставено без уважение искането на дружеството вх.№ 5309/19.02.2018г.  и обективирано в молба вх.№ 4598/12.02.2018г. за спиране на производството по несъстоятелност по т.д. № 1495/2016г. По съображения, подробно изложени в частната жалба, моли съда да постанови определение, с което производството по т.д. № 1495/16г. да бъде спряно на осн.чл.632 от ТЗ незабавно, до окончателно произнасяне с влязло в сила решение на въззивна жалба с вх.№ 4243/07.02.2018г.

          Оплакванията в жалбата  се свеждат на първо място до несъгласие с извода на съда, че решението за възобновяване на спряно производство по несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение, прилагайки по аргумент нормата на чл.714 ТЗ.        За неправилен е приет  и извода на съда, че всяко лице, без да е доказало качеството си на кредитор, може да предплати разноските и възобнови спряно производство по несъстоятелност. Счита, че  дори и да се приеме, че „Петрол Холдинг“ АД притежава това качество, молбата за възобновяване  не е подписана от легитимирания да представлява дружеството синдик Иво Велчевски, който от 09.01.2018г. е вписан в ТР. Молбата е подписана от двама от тримата членове на СД, единият от които – като пълномощник на другия, поради което не произвежда правно действие и е следвало да бъде оставена без уважение. Игнорирана е и приетата по т.д. № 1495/16г. ССЕ, доказваща реалните финансови отношения между двете дружества. Твърди, че „Морско казино“ ЕАД е кредитор на „Петрол Холдинг“ АД предвид наличието на две насрещни вземания – от „Морско казино“ ЕАД към „Петрол Холдинг“ АД в размер на 1 440 400лв и евентуално вземане от „Петрол Холдинг“ АД  от 728 390,82лв, като след извършено прихващане между тях за „Морско казино“ ЕАД остава вземане в размер на 712 009,18лв.

          В допълнение към частната жалба е обективирано твърдение за допуснати процесуални нарушения от първоинстанционния съд при постановяване на обжалвания съдебен акт, водещи до липсата на процесуална легитимация на молителя по молбата за възобновяване на производството по несъстоятелност на „Морско казино“ ЕАД, съответно и „до наличието на съответните условия за отмяна на решението за възобновяване“, а именно : В подадената молба № 2886/26.01.2018г. по т.д. № 1495/16г. за възобновяване на спряното производство липсва подпис на лицето, което съгласно Търговския регистър представлява към тази дата „Петрол Холдинг“ ЕАД /в неплатежоспособност/ - синдика адв.Иво Велчевски. Молбата е подписана от члена на СД  Цветан Иванов Димитров, действащ лично и като пълномощник на другия член на СД – Александър Алексеевич Мелник. Липсва подписа на Председателя на СД Денис Ершов. Липсва протокол от заседание на СД за вземане на решение да се поиска възобновяване на ПН на „Морско казина“ ЕАД, съгласно изискванията на Устава на дружеството. Въз основа на изложеното решението за възобновяване се явява недопустимо, поради което следва да бъде обезсилено. На самостоятелно основание оспорва истинността на подписите, положени от Цветан Иванов Димитров под молбата с вх.№ 2836/26.01.18г. по т.д. № 1495/16г., като счита, че са положени от друго лице и моли да бъде назначена графологична експертиза във връзка с направеното оспорване. Сама по себе си липсата на идентичност на подписа на молителя води до недопустимост на атакуваното решение.

           

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :  

           С решение № 81/31.01.2017г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1495/2016г.  е обявена неплатежоспособността на „Морско казино“ ЕАД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Братя Миладинов“ 22А, с начална дата  01.11.2015 год., открито е производство по несъстоятелност, постановена е обща възбрана и запор върху имуществото му, както и прекратяване на дейността му и дружеството е обявено в несъстоятелност, като производството е спряно на осн.чл. 632, ал. 1 ТЗ.

          По молба вх. № 2836 от 26.01.2018 год. на  „Петрол Холдинг“ АД /в открито производство по несъстоятелност/, въз основа на  твърдението му да е кредитор на несъстоятелния длъжник и въз основа на представени доказателства за внасяне по сметката на съда по несъстоятелността на сумата от 3 600 лв за авансиране на начални разноски по чл.629б от ТЗ, съдът  е намерил,  че е налице хипотезата на чл.632, ал.2 от ТЗ и производството по делото следва да бъде възобновено, ведно с последиците на решението по чл.711 ТЗ.

          Така с решение № 65/30.01.2018г. по същото дело производството по несъстоятелност на длъжника „Морско казино“ ЕАД, ЕИК * е възобновено, прекратени са правомощията на органите му, като длъжникът е лишен от правото да  управлява и да се разпорежда с имуществото си, включено в масата на несъстоятелността, постановено е  започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността и разпределение на осребреното имущество, назначен е временен синдик, посочена е датата му на встъпване  и е определено текущото му възнаграждение, както и е определена датата на първото събрание на кредиторите.

          Решението е обжалвано с въззивна жалба вх. № 4143/07.02.2018г., по която е образувано в.т.д. № 153/2018г- на Варненския апелативен съд, търговско отделение, висящо към момента на настоящото произнасяне.

          С молба вх.№ 4598/12.02.2018г.  Галина Чолакова, в качеството си на представляващ „Морско казино“ ЕАД /н./ е сезирала съда по несъстоятелността с искане „незабавно да бъде вписано в Търговския регистър определение за спиране на производството по несъстоятелност на дружеството до постановяване на влязло в сила решение по жалбата от 07.02.2018г. срещу решение № 65/30.01.2018г.

          С определение № 96/16.02.2018г. по в.ч.т.д. № 85/2018г. състав на Варненския апелативен съд, търговско отделение  се е произнесъл по молбата, като е приел, че доколкото въззивната

 

жалба е в процес на администриране, компетентен да се произнесе по молбата, в хипотезата на чл.229 ал.1 ГПК, е съдът, пред който делото е висящо, прекратил е производството по делото  и го е върнал на окръжния съд за преценка на допустимостта на искането.

          Независимо от това, на 19.02.2018г. е направено ново, идентично искане с вх.№ 5309 за спиране на производството по несъстоятелност на „Морско казино“ ЕАД на осн.чл.632 ал.1 ТЗ с основния аргумент, че основанията за спиране на производството не са отпаднали до и след момента на подаване на искането на „Петрол Холдинг“ АД / в неплатежоспособност/ за възобновяване на производството. Излагат се доводи, че „Петрол Холдинг“ АД не е кредитор на „Морско казино“ ЕАД, а тъкмо обратното.

          С обжалваното определение съдът се е произнесъл и по двете искания, като е намерил, че те са идентични и основани на едно и също твърдение – липсата на качеството „кредитор“ по отношение на „Петрол Холдинг“ АД, поискал възобновяване на спряното производство по несъстоятелност и предплатил необходимите за продължаването на производството разноски.

          Настоящият въззивен състав, като се запозна подробно с доказателствата по  т.д. № 1495/16г. на ВОС, ТО и твърденията на частния жалбоподател, намери следното :

          Искането за спиране на производството по делото, обективирано в две отделни молби - вх.№ 4598/12.02.2018г.  и вх.№ 5309/19.02.2018г. се свежда до отсъствието на качеството „кредитор“ у „Петрол Холдинг“ ЕАД при сезиране на съда по несъстоятелността с искане за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност на „Морско казино“ ЕАД. В частната жалба се излагат и допълнителни аргументи за недопустимост, евентуално – за неправилност на постановеното решение за възобновяване на производството. По съществото си тези оплаквания, аргументи, доводи и твърдения съставляват основания за атакуване на решение № 65/30.01.2018г. по т.д. № 1495/16г. на ВОС, ТО по пътя на инстанционния контрол, каквото обжалване в същност е и предприето с въззивна жалба вх. № 4143/07.02.2018г., по която е образувано в.т.д. № 153/2018г. на Варненския апелативен съд, търговско отделение. Това не са основания за спиране на ПН по реда на чл.632 ал.1 ТЗ.

          Единственото основание за спиране на производството по несъстоятелност, визирано в нормата на чл.632 ал.1 ТЗ, е налице при констатирана недостатъчност на наличното имущество за покриване на началните разноски за водене на производството и липсата на предплащане на тези разноски  по реда на чл.629б от ТЗ.

          Неоснователно е оплакването срещу извода на съда, че решението за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност по чл.632 ал.2 вр.ал.1 от ТЗ подлежи на незабавно изпълнение. След като решението по чл.630 ТЗ подлежи на незабавно изпълнение съгласно изричния императив на чл.634 от ТЗ, по аргумент от това  на решението за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност следва да се признае идентичен правен ефект.

          Отделно от това, решението за възобновяване на спряното производство по несъстоятелност съдържа елементите на решение по чл.711 ТЗ, а съгласно нормата на чл.714 ТЗ решението за обявяване в несъстоятелност подлежи на незабавно изпълнение, поради което не може да бъде спирано. Правните му последици настъпват с постановяването му, независимо дали е влязло в сила или не.

          Съдът съобразява и обстоятелството, че поради специфичния характер на производството по несъстоятелност неприложим се явява общият ред за спиране на предварителното изпълнение на решението по чл.245 ГПК, общият ред за спиране на производството по чл.229 ГПК, както и спирането изпълнението на решението по чл.282 ГПК, в която последна хипотеза компетентна да се произнесе е касационната инстанция.

          Следва да бъде споделен и извода на първоинстанционния съд, че качеството на кредитор на „Петрол Холдинг“ АД ще бъде установявано във възобновеното вече производство по несъстоятелност по предвидените за в ТЗ способи и ред. За нуждите на производството по възобновяване достатъчно е твърдението на дружеството, че е кредитор на несъстоятелния длъжник, както и факта на предплащане на изискуемите се за производството разноски.

          По изложените съображения обжалваното определение следва да бъде споделено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П   Р    Е   Д    Е   Л    И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Морско казино“ ЕАД /н./, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Братя Миладинови“ № 22А, представлявано от Галина Тодорова Чолакова против определение № 659/20.02.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1495/2016г., с което е оставено без уважение искането на дружеството вх.№ 5309/19.02.2018г.  и обективирано в молба вх.№

 

 

4598/12.02.2018г. за спиране на производството по несъстоятелност по т.д. № 1495/2016г.

          Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :