О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 138/08.03.2019

 

07.03.2019г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на седми март две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. Дамянова в. ч. т. д. № 105

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОБРИЧ“ АД- гр. Добрич, ЕИК *, подадена чрез гл. ю. к. П. П., срещу определение № 7/03.01.2019г., постановено по т. д. № 217/2018 г. по описа на Добрички окръжен съд, с което производството по делото е прекратено, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК.

В жалбата се релевират оплаквания за неправилност на извода на окръжния съд за нередовност на исковата молба и за неизпълнение на дадени указания по чл. 129, ал. 2 ГПК. Твърди се, че след като има неизпълнение на договорни отношения е налице правно основание дружеството да потърси правата си по съдебен ред за претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението. Искането е за отмяна на определението и връщане на делото на ДОС с указания за продължаване на съдопроизводствените действия.

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, при наличие на правен интерес от обжалването.

Ответникът „ Дъга - Апостол“ ЕООД – гр. Добрич, ЕИК *, представляван по пълномощие от адв. Ю.М. ***, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Съставът на ВнАпС, като обсъди доводите на частния жалбоподател във връзка с изложените оплаквания, съобрази становището на насрещната страна, и провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Пред Добричкият окръжен съд е подадена искова молба от Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД, с която е предявен осъдителен иск за сумата 112 000 лв. срещу „ Дъга - Апостол“ ЕООД. В обстоятелствената част на исковата молба се твърди, че ответникът не е изпълнил договорно задължение по чл. 17, ал. 5 от сключен между страните договор № ЗОП-1/19.04.2016г., според който при възникване на скрити дефекти през гаранционния срок, същият е следвало да реагира в рамките на един час след получаване на писмено съобщение. В адресната част е посочено, че предмет на иска е претенция по чл. 92 ЗЗД, но не са релевирани твърдения за договорна неустоечна клауза за обезщетяване на соченото неизпълнение на чл. 17, ал. 5 от договора. Въпреки, че в този вид исковата молба е била нередовна по смисъла на чл. 127, ал.1, т. 4 и т. 5 ГПК, е разпоредена размяна на книжа по чл. 367, ал. 1 ГПК. В отговора на исковата молба ответникът „Дъга - Апостол“ ЕООД възразява срещу основателността на претенция по чл. 92 ЗЗД, както и в евентуалност, за наличието на други основания за плащане на исковата сума, като заявява, че счита исковата молба за нередовна.

С разпореждания № 1019/31.10.2018г., № 1066/15.11.2018г. и № 1221/03.12.2018 г. на ищеца са дадени указания по чл. 129, ал. 2 ГПК и срокове за релевиране на обстоятелства, позволяващи правна квалификация на спора – за неустойка по чл. 92 ЗЗД, за обезщетение поради неизпълнение – чл. 82 ЗЗД, или друга форма на договорна отговорност, или друг извъндоговорен източник на облигационно отношение, както и за посочване на това в какво се изразяват претърпените вреди и пропуснатите ползи.

В подадените молби в изпълнение на указанията по трите разпореждания, твърденията на ищеца са в смисъла, посочен и в частната жалба - след като има неизпълнение на договорни отношения е налице правно основание дружеството да потърси правата си по съдебен ред за претърпени загуби и пропуснати ползи, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.

Изявленията на ищеца, направени в процедура по чл. 129, ал. 2 ГПК, не са достатъчни да се извлече, дори и след тълкуване, фактическо основание на иска, и за еднозначна преценка относно правната квалификация на спора. Единствено може да се приеме, че въпреки посоченият в адресната част на исковата молба текст на чл. 92 ЗЗД, ищецът цели да реализира някакви права по чл. 265 ЗЗД във връзка с изпълнение с недостатъци, или се позовава на неизпълнено задължение, свързано с безвиновна гаранционна отговорност на изпълнителя по договор за изработка в строителството, или се претендират права по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди за неуточнени пропуснати ползи и претърпени от неизпълнение на договорно задължение по чл. 17, ал. 5 от сключен между страните договор № ЗОП-1/19.04.2016г., според който при възникване на скрити дефекти през гаранционния срок да реагира в рамките на един час след получаване на писмено съобщение. За нито едно от посочените правни основания обаче не са релевирани кореспондиращи с тях твърдения за факти и обстоятелства.

Отделно от това, на настоящият състав на съда е служебно известно, че приложеният към исковата молба Опис на обекти на „ВиК Добрич“ с установени проявили се дефекти вследствие на изпълнени СМР от „ Дъга - Апостол“ ЕООД– гр. Добрич, съгласно договор № ЗОП-1/19.04.2016г., връчен на строителя на 26.02.2018г., е ползван от ищеца като основание за възражение по чл. 265, ал. 1, предл. 3 ЗЗД, за намаляване на възнаграждението по договора за изработка поради недостатъци на изработеното, по съдебен спор между същите страни, по който, с влязло в сила решение 19/05.02.2018г., постановено по т. д. № 267/2017г. по описа на Добрички окръжен съд,  „ВиК Добрич“ е осъдено да заплати на „ Дъга - Апостол“ ЕООД– гр. Добрич, сумата 152 721.27 лв., представляваща дължимо и неплатено възнаграждение за извършени СМР съгласно договор ЗОП-1/19.04.2016г., на основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 във вр. чл. 266, ал. 1 ЗЗД. Т. е. ако целта на новия процес е реализиране на някакви права, произтичащи от същите недостатъци, то те се явяват преклудирани.

Крайният извод на въззивния съд е, че въпреки дадените на ищеца изрични и ясни указания по чл. 129, ал. 2 ГПК, нередовностите на исковата молба не са отстранени, поради което правилно образуваното производство пред окръжния съд е било прекратено.

Така мотивиран съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение следва да се потвърди, поради което и на основание чл. 278 ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 7/03.01.2019г., постановено по т. д. № 217/2018 г. по описа на Добрички окръжен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд, при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК, в едноседмичен срок от съобщението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.