О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

167…… / 06.03.……….. 2015 г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, Търговско отделение, ІІІ състав, в закрито заседание на 06.03.2015 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

ЧЛЕНОВЕ: Р* С*

П* Х*

 

Като разгледа докладваното от съдия Х* в.т.д. № 106/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 ЗТР, образувано по подадена в срок жалба от Т* АД – с. Никола Козлево против решение № 160/16.12.14 г. по т.д.№ 611/2014 г. по описа на ШОС, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията при АВ № 20141021113425-3 от 27.10.2014 г. за обявяване на ГФО на дружеството за 2013 г.

След извършване на служебна справка съдът констатира, че ГФО на Т* АД за 2013 г. е обявен в ТР по партидата на дружеството на 06.01.2015 г., след като заявителят с ново /последващо/ заявление Г2 от 23.12.2014 г. е представил всички необходими документи по смисъла на чл.21 ЗТР вр. чл.62 ал.2 от Наредба № 1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до ТР, установяващи спазването на законовите изисквания на чл.251 ал.4 ТЗ за извършване на исканото обявяване.

С оглед изложеното съдът намира, че предвид удовлетворяване на искането на жалбоподателя за обявяване на ГФО за 2013 г. в ТР след постановяване на обжалваното решение по друг надлежен способ, жалбата е лишена от правен интерес и производството по делото подлежи на прекратяване, като недопустимо, включително поради безпредметността на указанията, дължими към АВ при евентуална отмяна на отказа като част от съдържанието на съдебното решение – чл.25 ал.5 ЗТР.

Водим от горното, Варненският апелативен съд, Т.О., ІІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 106/2015 г. по описа на ВАпС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страната пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.