О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №176

 

03.04.2017г., гр. Варна,

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на трети април две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. в. т. д. № 106

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1 ГПК във вр. чл. 729, ал. 3 ТЗ, образувано по частна жалба на ЕТ „К* – Н* С*“ – в несъстоятелност, със седалище гр. Ц* К*, против определение № 24/01.02.2017г., постановено по т. д № 115/2012 г. по описа на Разградски окръжен съд, в частта, с която съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от длъжника - частен жалбоподател възражение срещу частична сметка за разпределение, в частта, с която синдикът Д* Х* е разпределил сумата 60 800 лв., за удовлетворяване на 11.02% от предявените и приети като обезпечени, с учредена върху осребрения имот договорна ипотека, вземания на кредитор от първи ред по чл. 722, ал.1, т. 1 ТЗ - „У*Кредит Булбанк” АД - гр. София, и е одобрена в тази част частичната сметка за разпределение на наличните суми от осребряване на имущество в производството по несъстоятелност, без изменения, на основание чл. 729 ТЗ.

В жалбата се излага, че съдът по несъстоятелността погрешно е преценил, че не следва да бъде зачетено действието на вписаната в полза на същия кредитор по - ранна по време законна ипотека от 30.06.2003г. върху осребрявания имот, по силата на която „УниКредит Булбанк” АД се явява обезпечен кредитор по смисъла на чл.717 н ТЗ. Излагат се доводи, че към датата на откриване на производството по несъстоятелност, десетгодишният срок от учредяване на законната ипотека върху имота, предмет на продажбата по реда на чл.717в от ТЗ, не е изтекъл, поради което ипотекарният кредитор е запазил обезпечението си, независимо, че вписването на ипотеката не е подновено от кредитора поради липса на правна възможност за подновяване след откриване на производство по несъстоятелност. Искането е за отмяна на обжалваното определение и постановяване на промяна в частичната сметка за разпределение, като се изключи сумата 60 800 лв., разпределена за удовлетворяване на обезпечените вземания на „УниКредит Булбанк” АД по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ и се разпореди на синдика, на основание чл. 717н, ал. 2 ТЗ, да изготви отделна сметка за разпределение, като същата сума да бъде заделена и предадена на „УниКредит Булбанк” АД, след като банката представи изпълнителен лист за вземанията си по договора за ипотечен кредит за граждани от 25.06.2003г., обезпечен със законна ипотека от 30.06.2003г.

Частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез процесуален представител, за чиято представителна власт са представени доказателства, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима. Жалбата е обявена в ТР при АВп, по партидата на несъстоятелното дружество, с което е спазен специалният ред за администрирането.

В срока чл. 276, ал.1 ГПК не са постъпили отговори от кредитори.

За да се произнесе по спора съставът на ВнАпС съобрази следното:

С определение № 24/01.02.2017 г., постановено по т. д № 115/2012 г. по описа на Разградски окръжен съд, съдът по несъстоятелността е оставил без уважение подаденото от длъжника ЕТ „К* – Н*С*“ – в несъстоятелност възражение срещу частична сметка за разпределение, в частта, с която синдикът Д* Х* е разпределил сумата 60 800 лв., за удовлетворяване на 11.02% от предявените и приети като обезпечени, с учредена върху осребрения имот договорна ипотека, вземания на кредитор от първи ред по чл. 722, ал.1, т. 1 ТЗ - „УниКредит Булбанк” АД - гр. София.

Спорният въпрос, който подлежи на разглеждане в настоящото производство, е дали получената цена от осребряването на имоти с вписана договорна ипотека в полза на кредитора „УниКредит Булбанк” АД - гр. София с вх. рег. № 7713, акт № 7, том 3, дело № 3655 от 01.07.201г. на АВп – гр. Русе, подлежи на разпределение на обезпечения кредитор по реда на чл. 721 във чл. 722 ТЗ или те следва да се заделят и предадат на същия кредитор, но по реда на чл. 717н от ТЗ, поради вписана и незаличена законна ипотека от 30.06.2003г. върху същия имот, за задължения на трето лице.

Съгласно чл. 721, ал. 1 ТЗ, синдикът изготвя сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите с вземания по чл.722, ал.1 от ТЗ съобразно реда, привилегиите и обезпеченията. В чл.717н от ТЗ е предвидено, че при продажба на имот, който е ипотекиран от длъжника за обезпечаване на чужд дълг, синдикът изпраща на ипотекарния кредитор съобщение за насрочване на продажбата, като за получените суми от продажбата на ипотекирано за чужд дълг имущество, се изготвя отделна сметка за разпределение, в която се посочват и сумите, дължими на обезпечения кредитор. След одобряване на сметката приспадащата се на ипотекарния кредитор сума се запазва от синдика и се предава на кредитора, след като представи изпълнителен лист за вземането си или удостовери пред синдика, че обезпеченото вземане е прието в производството по несъстоятелност на лицето, чийто дълг е обезпечен с продаденото имущество.

От материалите по приложеното т. д. № 115/2012 г. по описа на РОС се установява, че сумата 60 800 лв., срещу разпределението на която е постъпило възражение от длъжника, представлява получената цена от извършена от синдика продажба по реда на чл. 717в и сл. от ТЗ на недвижими имоти, представляващи ½ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.623.1.4., ведно със съответните притежавани от идеални части от общите части на сградата с идентификатор 63427.2.623.1 и поземления имот с идентификатор 63427.2.623.2. Установява се, че длъжникът е придобил процесните имоти по силата на договор за покупко-продажба от 14.07.2003 г., обективиран в нот. акт № 151, том V, рег.N 6626, нот. дело № 774, по описа на Нотариус Г*Г*, с район на действие РС– Русе. Не се спори, че към момента на придобиването, длъжникът се е намирал в граждански брак с К* Г* С*. Преди тази сделка върху същите имотите била вписана законна ипотека от 30.06.2003 г. вх. рег. № 7000/30.06.2003 г., като обезпечение за задължение на прехвърлителя В* И*Т* към ТБ „Биохим“ АД ( праводател на „УниКредит Булбанк“ АД), произтичащо от договор за кредит за сумата от 30 000 евро.

За да бъде признато правото на удовлетворяване по реда на чл.717н от ТЗ обаче, в полза на кредитор към момента на осребряване на имота, следва да съществува право на предпочтително удовлетворяване от цената на ипотекирания имот, противопоставимо на кредиторите на несъстоятелния търговец.

Съгласно чл. 172, ал. 1, изр. 1 ЗЗД правните последици от конститутивното действие на вписването на ипотеката отпада автоматично с изтичането на десет години от деня на извършване на вписването. След изтичане на този срок ипотеката не може да бъде противопоставена на трети лица, но може да бъде вписана наново, ако преди това тя не бъде заличена по реда на чл. 22 от ВП. В периода между изтичането на 10 – годишния срок по чл. 172, ал.1 ЗЗД и настъпването на едното от двете събития: извършване на ново вписване или заличаване, ипотеката продължава да съществува, но ипотечното право е непротивопоставимо на трети лица. То може да възстанови своя характер на тежест върху имота, с подновяване на ипотеката, като в този случай то ще има значение на ново вписване и ще получи нов ред, без да може да се противопостави на извършени преди това вписвания / чл. 172, ал. 2 ЗЗД/.

В конкретния случай, от момента на вписване на законната ипотека – 30.06.2003г. до момента на извършване на продажбата от синдика на 12.09.2016г. е изтекъл предвиденият в чл. 172, ал. 1 ЗЗД срок. Поради липса на подновяване на вписването кредиторът е загубил правото си на противопоставимост на законната ипотека срещу правата на третите лица, каквото качество имат и кредиторите в производството по несъстоятелност.

В случая обаче по – същественото е, че в полза кредитора „УниКредит Булбанк“ АД са учредени законна и договорна ипотека върху едни и същи имоти, за задължения на различни лица. Кредиторът е упражнил правата си по договорната ипотека, предявил е обезпечените с тази ипотека парични вземания в производството по несъстоятелност, вземанията са включени като обезпечени с този ипотечен акт в одобрения списък на предявените приети вземания. След като кредиторът е предпочел да упражни ипотечните си права по договорната ипотека, той не може да бъде принуден да се конкурира сам със себе си по съображения за поредност на вписванията и няма основание да не бъдат зачетени признатите му в производството по несъстоятелност права на обезпечен кредитор по чл. 722, ал. 1, т. 1 ТЗ. Претендираните от възразилия длъжник правни последици от едновременно съществуващи ипотечни права, произтичащи от законна и договорна ипотека в полза на един и същ кредитор, за обезпечаване на различни задължения, не намират опора в закона.

Така мотивиран съставът на ВнАпС намира, че обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 24/01.02.2017г., постановено по т. д № 115/2012 г. по описа на Разградски окръжен съд, в обжалваната част.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.