ОПРЕДЕЛЕНИЕ

137

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 06.03.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 107 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Слънчево“ АД – с.Слънчево, Община Аксаково, Област Варненска срещу определение №4462/17.12.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1672/2018 г., с което е прекратено производството по отрицателния установителен иск – предмет на делото.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Изводът на съда, че липсва правен интерес от предявяването на иска – предмет на делото следва да бъде споделен. Това е така, тъй като няма застрашено право на ищеца, което да се нуждае от защита. Записите по баланса на дружеството не създават конкретни права и задължения, нито представляват признание за конкретен дълг на дружеството към конкретен кредитор. Това е само вторичен, а не първичен счетоводен документ, така че не може да бъде ползван пряко – без нужда от доказване на първичното основание за дълга от евентуален кредитор на ищеца. Едва ако такъв кредитор се позове  пряко на този документ в един евентуален бъдещ процес по заведен срещу настоящия ищец осъдителен иск за отразено в баланса задължение, за последния би възникнала нуждата да му противопостави всички доводи и възражения, които навежда сега с иска си по чл.124, ал.1-ГПК.  Но и в този случай обстоятелството, че определен акционер е направил допълнителни вноски срещу записани акции  след отправено му едномесечно предизвестие, обявено в търговския регистър, следва да бъде доказано с първични счетоводни документи. Акционерите, които не направят в този срок дължимите вноски се смятат за изключени съгласно чл.189, ал.2-ТЗ, като губят акциите си и направените вноски, а акциите им се обезсилват и унищожават – чл.189, ал.3 – ТЗ. Законът предвижда достатъчно извънсъдебни правни гаранции за изключване на фиктивно придобиване на акции от недобросъвестни акционери. Затова отсъства правен интерес дружеството да установява, че няма парично задължение към определен акционер за ненаправени от него дължими вноски срещу записани акции, още повече след като насрещното задължение на дружеството е друго-за издаване на акции.

От взетите решения по т.7 на ОСА на „Слънчево“ АД – с.Слънчево от 25.04.2018 г. освен това става ясно, че новите акции, чрез издаването на които ще се увеличи капитала на АД и срещу които се дължи заплащане на вноски съобразно увеличената част, се придобиват от трима акционери - физически лица, в т.ч. от управителя на ищеца, така че мажоритарният акционер в АД - „Слънчево-97“ АД – с.Слънчево не е надлежен ответник по иска, дори искът да беше допустим.

Определението за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на иска е правилно, поради което следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №4462/17.12.2018 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1672/2018 г., с което е прекратено производството по отрицателния установителен иск – предмет на делото.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал. 1 – ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.